INFORMACJA

2016-12-29 09:44

Urząd Gminy Śniadowo informuje, że stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Czartorii, w krótkim okresie czasu wzrosły o 47%. Właścicielem składowiska w Czartorii jest Prezydent Miasta Łomża, który to ustala stawki za składowanie odpadów. Od 2017 roku opłata za odpady niesegregowane (zmieszane) będzie wynosiła 303,92 zł/tonę, tj. wzrost stawki o 104,50 zł/tonę.

Gmina Śniadowo wraz z siedemnastoma okolicznymi gminami jest zobowiązana do dostarczania odpadów komunalnych niesegregowanych ze swojego terenu tylko do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii.

            Wobec powyższego, Rada Gminy Śniadowo w celu obniżenia znacznych kosztów obsługi systemu z budżetu Gminy Śniadowo, podjęła uchwałę zatwierdzającą  nową stawkę opłaty, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017r. W przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny stawka wynosić będzie  8,00 zł/1 mieszkańca.   Stawka za odpady zmieszane nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 13,00 zł/1 mieszkańca. Stawka za odbiór odpadów komunalnych w nowej wysokości pokryje wydatki, jakie Gmina Śniadowo ponosi płacąc podmiotowi odbierającemu odpady od mieszkańców, wyłonionemu w drodze przetargu oraz innych kosztów związanych z obsługą systemu. Ponadto Rada Gminy Śniadowo podjęła uchwałę, o przyjęciu Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Śniadowie, który utworzony został przy oczyszczalni ścieków w Śniadowie, ul. Kościelna 8b. Utworzenie PSZOK-u umożliwi właścicielom nieruchomości objętych system gospodarowania odpadami komunalnymi dostarczanie nadmiaru posegregowanych odpadów  do powstałego punktu.

            Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1600 i w piątek w godz. 1000 - 1800  z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

PSZOK w Śniadowie prowadził będzie zbiórkę następujących odpadów:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony (z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków inwalidzkich),
  • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów),
  • odpady niebezpieczne i chemikalia (farby, kleje, rozpuszczalniki, środki czystości oraz opakowania po tych substancjach),
  • drobne odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 200kg/rok,
  • odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów, tj. frakcja sucha obejmująca papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.

 

            Pamiętajmy, że segregacja odpadów komunalnych znacznie zmniejsza koszty odbioru odpadów komunalnych i przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!!!!