Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami

2018-02-16 13:35
Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy Śniadowo informuje, iż w dniu 15.12.2017r. Zakład Usługowy „WINPOL” s.c. z Łomży, który od 01.01.2017r świadczył usługi  w zakresie odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo wraz z ich transportem i zagospodarowaniem,  wypowiedział Gminie  umowę. Powodem tego stanu rzeczy  była sytuacja ekonomiczna zaistniała na rynku, tj. znaczny wzrost kosztów przyjęcia odpadów komunalnych na RIPOK-u w Czartorii, wzrost kosztów transportu tych odpadów oraz wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Wskazane powody odnoszą się nie tylko do Gminy Śniadowo lecz dotyczą również innych Gmin z terenu Powiatu Łomżyńskiego i ościennych. Generalnie na tzw. „rynku odbioru odpadów komunalnych” nastąpił istotny wzrost cen świadczonych usług.

            W związku z rozwiązaniem umowy i krótkim miesięcznym terminem jej wypowiedzenia  koniecznością stało się  jak najszybsze ogłoszenie   przetargu i wyłonienie nowego podmiotu odbierającego odpady. Przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2018r.  Najkorzystniejszą ofertę, która pomimo wszystko znacznie przekroczyła możliwości finansowe Gminy, a tym samym  środki, jakie zostały zabezpieczone w budżecie na 2018r, złożyła  firma „WINPOL” s.c.  z Łomży.

            Wobec powyższego,  w celu zbilansowania kosztów obsługi systemu (na który składają się, m.in.   opłaty od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych) podjęto uchwałę zatwierdzającą nowe stawki opłat, które będą obowiązywać od 1 marca 2018r. 

            W przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny stawka wynosić będzie 13,50 zł miesięcznie/ 1  mieszkańca. Ponadto uchwalono opłatę dla gospodarstwa  6 osobowego i większego, która wynosić będzie 81,00 zł miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne będą zbierane  i odbierane w sposób selektywny. Stawka za odpady zmieszane wynosić  będzie 25,00 zł miesięcznie/1 mieszkańca.

Stawka za odbiór odpadów komunalnych w nowej wysokości pokryje wydatki, jakie Gmina Śniadowo ponosi płacąc podmiotowi odbierającemu odpady od mieszkańców, wyłonionemu w drodze przetargu oraz innych kosztów związanych z obsługą systemu. Ponadto wprowadzona ulga dla rodzin wielodzietnych wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych przez te rodziny z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka 6 osób lub powyżej 6-ciu osób (7,8,9,10....) kwota do zapłaty będzie stała i  wynosić będzie 81,00 zł miesięcznie.

            Jednocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości (przeprowadzka, narodziny dziecka, zgony) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać poprzez złożenie korekty deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Śniadowie.

 

            Pamiętajmy, że segregacja odpadów komunalnych znacznie z mniejsza koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, zmniejsza tym samym koszty opłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszone przez właścicieli nieruchomości oraz przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają przetworzone i mogą być ponownie wykorzystane.

 

      Posegregowane śmieci należy  wrzucać do worków oznaczonych odpowiednimi kolorami.

 

Do worków koloru żółtego  na tworzywa sztuczne i  metal wrzucamy: zgniecione i puste butelki po napojach i  chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe opakowania po kosmetykach, np. paście do zębów, zgniecione aluminiowe puszki po napojach i sokach, metalowe puszki po konserwach i przetworach, worki, reklamówki,folię aluminiową, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Do worków koloru zielonego na szkło białe i kolorowe wrzucamy: butelki ze szkła barwionego i bezbarwnego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła barwionego i bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach.

Do worków koloru niebieskiego  na papier wrzucamy: papier, kartony, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty,gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, zeszyty, książki, torby i worki papierowe.

Do worków  koloru brązowego wrzucamy odpady biodegradowalne (można je także zagospodarować we własnym zakresie) - odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew, resztki jedzenia.

 

Pozostałe po segregacji odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane!