Zawiadomienie o zmianie stawki opłat za odbiór odpadów

2019-02-27 12:21
dla gospodarstw sześcioosobowych i większych

Zawiadamia się, że z dniem 1 marca 2019 roku miesięczna stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych  6-osobowych i większych, które zbierają odpady w sposób selektywny wynosi 89,00 zł miesięcznie (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych).

            Różnica pomiędzy uprzednią stawką 90,00 zł/miesięcznie a stawką 89,00 zł/miesięcznie powstała w wyniku korekty wyliczenia stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

            Z uwagi na powyższe pomimo otrzymania wcześniejszych zawiadomień o stawce 90,00 zł miesięcznie, należy uiszczać od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego zbierającego odpady w sposób selektywny kwotę 89,00 zł miesięcznie począwszy od 1 marca 2019 roku.