Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

2019-11-13 13:46
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Łomża, dnia 4 listopada 2019 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie

Ostrołęcka 11,18-411 Śniadowo

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

  • 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59);
  • 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2019 r. poz. 1437);
  • 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294),

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru w dniu 01.10.2019r. z wodociągu Stare Ratowo - Śniadowo, ul. Kolejowa 13, Ośrodek Zdrowia (woda z sieci):

  • Sprawozdanie Nr F.54.880.2019 z dnia 10.10.2019r. z badań próbki wody;
  • Sprawozdanie Nr M.54.1415.2019 z dnia 07.10.2019r. z badań próbki wody;
  • Sprawozdanie Nr LPW.9051.1184.2019.6841.1571 z badań wody z dnia 14.10.2019r.;
  • Sprawozdanie Nr SWŻ.53.235.2019 z badań wody z dnia 17.10.2019r.

 

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów

 

 

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru pobrano próbki wody z sieci ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbek wykonane zostały w laboratorium Powiatowej' Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21, 18-400 Łomża; Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Suwałkach ul. Utrata 9 A, 16-400 Suwałki.

Zakres badania obejmował parametry grupy A oraz B:

  • parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C),
  • parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, akrylamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność, żelazo, magnez, twardość).

Przeprowadzone analizy ww. próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 r. poz. 1437); wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

 

dr n. med. Przemysław Gosk