Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie

2016-04-13 09:41
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo


Wejście od strony parkingu, Budynek C, I piętro pokój nr 17
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie

 

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

tel. 86 - 224 15 76

e-mail: zgk@sniadowo.pl

Rachunek bankowy: 

60 8757 0001 3903 9824 2000 0260

 

Zakres działalności:

1. Gospodarka wodno-ściekowa 

2. Utrzymanie dróg gminnych 

3. Dowożenie do szkół

Informacje na temat gospodarki wodno-ściekowej

 

  1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci , tryb postępowania:

  • wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych .Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w biurze Zakładu

  • załączyć do wniosku mapę nieruchomości do celów projektowych lub kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000

  • złożyć wniosek wraz z załącznikami w biurze zakładu lub przesłać pocztą

  • wydanie warunków jest bezpłatne.

  1. Podpisanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i /lub odprowadzania ścieków lub wywozu nieczystości płynnych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 z póź. zm.) dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zakładem a odbiorcą usług.

W celu zawarcia umowy należy dostarczyć do ZGK kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do władania nieruchomością (nie dotyczy umowy na odbiór ścieków beczkowozem). Umowa zostaje przygotowana i podpisana na miejscu. Istnieje też możliwość podpisania umowy u inkasenta.

  1. Zgłaszanie awarii sieci wodociągowo -kanalizacyjnej

Do godziny 15:30 awarie sieci prosimy zgłaszać do biura zakładu tel. 86 - 224 15 76

W pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy awarie należy zgłaszać pod numerami:

605 555 037 - konserwator wodociągu dla miejscowości: Ratowo Piotrowo Stare Ratowo, Śniadowo Brulin, Duchny Młode, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Mężenin, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode,

451 249 941 konserwator wodociągu dla miejscowości: Dębowo Kolonia, Kołaczki, Koziki, Młynik, Osobne, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Konopki, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wszerzecz, Zagroby Chomentowo, Dębowo, Jemielite Wypychy, Konopki Młode, Radgoszcz Stare Jemielite, Szczepankowo, Truszki, Wierzbowo, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry, Żebry Kolonia .

667 018 054 – konserwator sieci kanalizacyjnej

603-844-050 - ogólny

 

  1. Wydawanie ocen jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych

Ocenę jakości wody na terenie gminy Śniadowo można otrzymać w biurze zakładu. Wydanie oceny jest bezpłatnie.

 

Co zrobić aby uzyskać możliwość korzystania z gminnej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej?

1. Wypełnić i złożyć WNIOSEK "o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej".
2. W oparciu o uzyskane warunki techniczne zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia na wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i przedłożyć go do uzgodnienia w ZGK w Śniadowie.
3. Zgłosić termin wykonania przyłącza

4. Zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego.

5. Dostarczyć do ZGK w Śniadowie kompletną dokumentację powykonawczą w tym: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
6. Podpisać UMOWĘ "o zaopatrzeniu nieruchomości w wodę lub odbiór ścieków

 

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie