BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

 

Śniadowo, dn. 06.05.2021 r.

RGPD.6733.02.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

            Zgodnie z art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13.04.2021 r. złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: oświetlenie uliczne, obejmujące:

  • budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 97, 96, 128/1, 127/3, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Zagroby, gm. Śniadowo;

obszar oddziaływania:

obejmuje teren objęty decyzją.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Zagroby.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      

               

                Z up. WÓJTA

        mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: czwartek, 6 maj 2021 08:53
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2021 08:54
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 61 razy

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 maj 2021 07:07
Data opublikowania: środa, 5 maj 2021 07:08
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 77 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 30.04.2021 r.

RGPD.6733.01.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31.03.2021 r. (uzupełniony dnia 29.04.2021 r.) złożony przez Mariusza Kłokowskiego reprezentującego PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej elektroenergetycznej obejmujące:

- Budowę napowietrzno – kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową, podziemnej sieci elektroenergetycznej Nn0,4kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz złącza kablowego;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 66, 233, 68/8, 230/1, 87, 88/2, położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo i Chomentowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

Wojciech Jemielity

     Sekretarz  Gminy

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 30 kwi 2021 15:19
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2021 15:22
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 109 razy

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 kwi 2021 15:09
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2021 15:10
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 103 razy

Wyłączenie z dopłat na czas budowy gazociągu Polska - Litwa

„BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW

PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ ZINFRASTRUKTURĄ

NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO

  1. GAZOCIĄG POLSKA-LITWA ODCINEK POŁUDNIOWY,

Odcinek realizacyjny 2 : –

od granicy woj. mazowieckiego ok. km 72,5 do ok. km 157,2 w gminie Mały Płock miejscowość

Rudka Skroda o długości ok. 84,7 km.”

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

  • INWESTOR : GAZ SYSTEM ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE
  • WYKONAWCA PRAC: PORR S.A – BIURO BUDOWY: SZUMOWO UL. SZKOLNA 2
  • KIEROWNIK BUDOWY: PAWEŁ BIENIAS: 500 113 478
  • Z-CA KIEROWNIK ROBÓT: ZENON SZCZEPAŃSKI: 797 868 587
  • SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁKAMI: ANGELIKA KAROLAK : 500 053 057
  • PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: LIPEC 2022

 

WYŁĄCZENIA Z DOPŁAT:

PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY BENEFICJENT, KTÓRY UBIEGA SIĘ LUB JUŻ OTRZYMUJE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI OBSZAROWE W RAMACH PROW 2014-2020 POWINIEN W CIĄGU 15 DNI, LICZĄC OD DNIA ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH, POINFORMOWAĆ PISEMNIE KIEROWNIKA BIURA POWIATOWEGO ARiMR O TYM FAKCIE ORAZ UDOKUMENTOWAĆ ZGŁOSZENIE DLA CELÓW POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UZNANIA TEJ OKOLICZNOŚCI JAKO SIŁY WYŻSZEJ.

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z POMOCY NA ZALESIENIE W RAMACH PROW 2004-2006 LUB PROW 2007-2013 LUB REALIZACJI ZOBOWIĄZANIA ZALESIENIOWEGO (DO PIELĘGNACJI I/LUB UTRZYMANIA UPRAWY LEŚNEJ) WŁAŚCICIEL POWINIEN ZGŁOSIĆ TEN FAKT W TERMINIE 10DNI LICZĄC OD DNIA ROPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH.

Data powstania: piątek, 30 kwi 2021 07:25
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2021 07:29
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 107 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dotyczy: Budowy przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCCGT w Elektrowni Ostrołęka C
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 mar 2021 15:11
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2021 15:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 384 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 22.07.2020 r.

RGPD.6733.07.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.07.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo, ul. Cmentarna, gm. Śniadowo.

przewidzianej do realizacji: na terenie pasa drogowego drogi publicznej, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 406, położonym w miejscowości Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 22 lip 2020 11:45
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 11:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2479 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.07.2020r.

RGPD.6733.13.2020

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.07.2020 r. (data wpływu: 07.07.2020 r.) złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej, której przedmiotem jest:

  • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie;
  • rozbiórka istniejącego budynku biurowego;

przewidzianej do realizacji:O

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 286/5, położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2502 razy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:05
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 5695 razy