Informacja - odbiór odpadów w 2020 roku

2019-12-06 15:11
W celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Naszej gminie od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono selektywne zbieranie popiołu (w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia) z terenu nieruchomości zamieszkałych. Zanieczyszczenie odpadów komunalnych popiołem, jest najczęstszym problemem, w procesie odzyskiwania surowców.
Informacja - odbiór odpadów w 2020 roku

Należy pamiętać, że złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja selektywnego zbierania odpadów dotyczy również zbierania od 1 stycznia 2020r. popiołu z terenu nieruchomości wyposażonych w odrębny pojemnik lub worek do zbierania popiołu (który zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie), przy czym należy wiedzieć, że waga worka z popiołem nie może przekraczać 25 kg. Jeżeli popiół będzie zbierany w inny niż opisany wyżej sposób,tj. wsypywany do pojemnika na odpady zmieszane, Urząd Gminy określi  w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

     Podjęcie działań zmierzających do poprawy segregacji odpadów jest niezbędne dla osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Wprowadzenie selektywnego zbierania popiołu zmniejszy znacznie ilość odpadów zmieszanych, co będzie miało wpływ na wysokość  opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo.

    Jednocześnie informujemy, iż w  związku z art 6 r  ust 1 ab  ustawy z dnia 13 września 1996r. ( Dz. U. 2019. 2010 ze zm.) -  środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  gminy gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgodnie z ww. artykułem od 1 stycznia 2020r ulega zmianie nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat wyłącznie za   odpady komunalne!

Nowy nr rachunku bankowego na jaki należy wpłacać należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

23 8757 0001 3903 9824 2000 0150

 

 Informujemy również, iż popiół odbierany będzie co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem, w terminach odbioru  odpadów zmieszanych!!!!!