Spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2021-08-13 10:17
Spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

W dniu 12 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie  opracowywanego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W spotkaniu uczestniczyli profesjonalni moderatorzy oraz uprawniony urbanista reprezentujący firmę EQD GÓRA PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, która przygotowuje projekt Studium.

W konsultacjach wzięli udział radni gminy Śniadowo, mieszkańcy gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Śniadowo.

Pan Łukasz Kowalski - przedstawiciel firmy realizującej projekt Studium przedstawił uczestnikom spotkania zasady opracowywania dokumentów planistycznych, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych. Zachęcił mieszkańców do składania propozycji, wniosków dotyczących kierunków rozwojowych planowania przestrzennego gminy

Uchwalenie Studium przyczyni się do poprawy bieżącej sytuacji Gminy. Wpłynie na jej rozwój zarówno społeczny, jak i gospodarczy. Wskazując tereny potencjalnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjną czy usługową, realnie wpłynie na zwiększenie możliwości tworzenia się małych zakładów usługowo – produkcyjnych, a co za tym idzie również zwiększenie dochodów gminy oraz możliwość rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Ważnym argumentem przemawiającym ze sporządzeniem aktualizacji całego Studium są realizowane i planowane inwestycje ponadlokalne: budowa drogi S61, budowa podziemnego gazociągu wysokiego ciśnienia Stare Konopki – Ostrołęka oraz budowa gazociągu Polska – Litwa.

Wyznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stref: obszar leśny, obszar rolny, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, zabudowa usługowa zapobiegnie powstawaniu kolejnych konfliktów przy realizacji zamierzeń poszczególnych interesariuszy.

  • Spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spotkanie konsultacyjne w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Załączniki

  1. Wniosek do Studium