Demografia gminy

2016-04-14 14:18
 

Struktura ludności na terenie gminy Śniadowo w latach 2010-2013

Struktura

2010

2011

2012

2013

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem stan na 31 XII

5628

5592

5580

5562

mężczyźni stan na 31 XII

2859

2831

2809

2790

kobiety stan na 31 XII

2769

2761

2771

2772

kobiety na 100 mężczyzn

97

98

99

99

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców

 -0,7

-1,2

-2,5

-2,7

Źródło: WWW.stat.gov.pl Bank Danych Lokalnych

 

Struktura ludności na terenie gminy Śniadowo w latach 2015-2017

Wybrane dane statystyczne dotyczące demografii na terenie gminy Śniadowo pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują dane na koniec 2017 roku.

Wybrane dane

statystyczne

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

Powiat

2017 r.

 

Ludność

5.476

5.451

5.364

51.084

Ludność na 1 km2

34

33

33

38

Urodzenia

47

53

66

531

Zgony

60

67

80

592

Przyrost naturalny

-13

-14

-14

-61

 

  Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Białymstoku

 

Ludność Gminy Śniadowo na koniec 2017 roku wynosiła 5.364 osoby, w tym mężczyzn 2.721 oraz kobiet 2.643. W porównaniu do lat poprzednich utrzymuje się tendencja spadkowa ilości mieszkańców gminy.

W 2017 roku na terenie gminy zameldowało się 24 osoby, zaś wymeldowanych zostało 79 osób. Zanotowany spadek migracji wynosi -55.

Struktura ludności gminy w zależności od wieku przedstawia się następująco:

  • Ludność ogółem: 364 osoby
  • w wieku przedprodukcyjnym 019 osób (co stanowi 19 % ogółu),
  • w wieku produkcyjnym 271 osób (co stanowi 61 % ogółu)
  • w wieku poprodukcyjnym 215 osób (co stanowi 20 % ogółu).

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi gminy Śniadowo wynosi 25,8 %, zaś wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej) wynosi 17,3 %.

Gmina_sniadowo_2018-1.jpg