Polityka prywatności

2020-02-10 09:45

Informujemy Państwa, że administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Śniadowo jest Wójt Gminy Śniadowo z siedzibą w Śniadowie przy ul. Ostrołęckiej 11.


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

Rozporządzenie to wyznacza jednolity standard ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych ma na celu przede wszystkim wzmocnienie tej ochrony w dobie postępu technologicznego i globalizacji poprzez rozszerzenie uprawnień osób, których dane są przetwarzane i nałożenie na administratorów danych szereg nowych obowiązków związanych z odpowiednim zabezpieczeniem tych danych w ich organizacjach i zadbaniem o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem i w jego granicach.

Stosownie do definicji z art. 4 RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Śniadowo przetwarzane są wyłącznie na podstawie i w granicach prawa w celu realizacji ustawowych zadań. 

Z dniem wejścia w życie RODO dane osobowe nadal przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez urząd podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia w celu dostosowanym do danej podstawy i do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań strony tę zgodę ograniczających, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania, a w przypadku gdy podstawę prawną stanowi uzasadniony interes administratora - przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta Puck posiadają prawo dostępu do treści swoich danych , do ich sprostowania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie określonym przepisami RODO.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Wójta Gminy Śniadowo jest Pani Agnieszka Kołaczkowska


Z Inspektorem Ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez email:  agnieszka.kolaczkowska@sniadowo.pl, telefonicznie 86 224 15 66 lub pisemnie na adres siedziby administratora danych, tj. Wójta Gminy Śniadowo, Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.