Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

2016-09-29 14:40
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

Łomża, dnia 26.09.2016r

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łomży
18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1
tel/fax centr 86/216-52-61/62

 
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Śniadowie
18 - 411 Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11

HK.4410.113.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

  • 4 ust.lpkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz.1412);
  • 12 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139);
  • 17 ust.l pkt.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),

po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 A pkt 1, Załącznika nr 3 A pkt 1 i Załącznika nr 3 B do w/w rozporządzenia) wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z Wodociągu Szczepankowo

  • dnia 08.09.2016r. w Ośrodku Zdrowia w Szczepankowie 60 oraz biorąc pod uwagę ich wyniki (sprawozdania z badań wody: Nr MŻ/MW.54.1179.2016 z dnia 2016-09-09, Nr F.54.323.2016 z dnia 2016-09-12 i Nr MŻ/MW.54.1267.2016 z dnia 2016-09-23)

 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody z sieci w/w wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wykonano badania próbki wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym: Escherichia coli, bakterie grupy coli oraz organoleptycznym i fizykochemicznym: jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, smak, mętność.

Na podstawie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody oznaczonej kodem 1412/W/M (Sprawozdanie Nr MŻ/MW.54.1179.2016 z dnia 2016.09.09) pobranej do badań dnia 08.09.2016 r. z wodociągu Szczepankowo (woda z sieci - w Ośrodku Zdrowia w Szczepankowie 60) stwierdzono, że próbka wody oznaczona kodem 1412/W/M nie odpowiadała warunkom bakteriologicznym jako, że badanie wody z sieci wykazało przekroczenie liczby bakterii grupy coli w 100 cm’ wody 30 jtk. Powyższy wynik nie odpowiadał dopuszczalnym wartościom ujętym w załączniku Nr 3 tabela B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2015 r. poz. 1989/ - załącznik Nr 3 tabela A pkt 1 - bakterie grupy coli - 0 jtk.

W dniu 09.09.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wydał decyzję Nr 185.HK.l 1.2016 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz nakazującą unieruchomienie ww. wodociągu. W dniu 09.09.2016r. została zamknięta stacja uzdatniania w Szczepankowie. Mieszkańcy miejscowości Szczepankowo byli tymczasowo zasilani z ujęcia wody Łuby Kiertany. Zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji studni i sieci. W dniu 20.09.2016. została ponownie pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych. Przeprowadzona analiza w/w próbki wykazała, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W dniu 23.09.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Łomży wydał decyzję Nr 192.HK.12.2016 zezwalającą na uruchomienie wodociągu Szczepankowo.

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

* Zgodnie z art. 12 pkt.5 ustawy dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.