Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie

2017-03-03 11:06
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie

Wójt Gminy Śniadowo

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie

 

 1. Organ prowadzący: Gmina Śniadowo.
 2. Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie, ul. Łomżyńska 29.
 3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 1. Wymagane dokumenty:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy:
 • pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.l, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r poz. 168 z późn. zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.l i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U.z2016r. poz. 1721 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 • oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,
 • oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie” w Urzędzie Gminy Śniadowo,  ul. Ostrołęcka 11 /pok. 10/ lub przesłać na adres Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo w terminie do dnia 17 marca 2017r. do godz. 15:30.

W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 17 marca 2017r. do godz. 15:30 na wskazany adres Urzędu Gminy Śniadowo.

 1. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Śniadowo.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.