Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo

2017-04-19 07:37
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Śniadowo.
Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo

ZARZĄDZENIE NR 21.2017
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Śniadowo

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j.), zarządzam co następuje:

§1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w miesiącu listopadzie 2017r. z powodu przypadającego w sobotę święta 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, ustalam dzień 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Śniadowo.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Śniadowo.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo.