Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

2017-08-08 09:59
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Śnaidowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 • gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej nr 1349/4 o pow. 0,8316ha położonej w miejscowości Szczepankowo, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1L/00037380/5,
 • gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 258 o pow. 0,34 ha położonej w miejscowości Dębowo, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1L/00029438/8.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 1349/4 wynosi kwotę 145290,00zł - wadium 14529,00zł.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 258 wynosi kwotę 8663,00 zł- wadium 866,00zł
 2. Na powyższych nieruchomościach nie ciążą żadne zobowiązania.
 3. Nieruchomość oznaczona nr 258 położona w miejscowości Dębowo nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne.
 4. Nieruchomość oznaczona nr 1349/4 położona w miejscowości Szczepankowo nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi pozostałość dawnego zespołu dworskiego wpisanego do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej z mocy prawa. Wszystkie planowane remonty należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku o godz. 1100w pokoju nr 8 (sala konferencyjna) budynku Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Śniadowo Nr 03 8757 1024 3900 0752 2000 0050, najpóźniej do dnia 12 września 2017 roku.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w miejscu i ustalonym terminie nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przekazując niezwłocznie informację do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11 tel. (86) 217 61 69 wewn. 49.

 • Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości