Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo

2017-10-11 13:42
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

Działając na podstawie uchwały Nr XL/226/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Śniadowo przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”


1. Przedmiot konsultacji:


„Program Współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.


2. Termin rozpoczęcia konsultacji:


19 października 2017 roku


3. Uczestnicy:


1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


4. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:


Urząd Gminy Śniadowo
Referat Organizacyjny
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Urszula Gietek – tel. (86) 217-61-69 w. 35, e-mail: urszula.gietek@sniadowo.pl


5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:


1) Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.


6. Termin zakończenia konsultacji:


3 listopada 2017 roku