Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii

2017-12-01 07:50
Mimo, że inwestycje drogowe zrealizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy Śniadowo zostały oddane do użytku w m-cu wrześniu br. to ich uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 30 listopada 2017 r.
Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii

Uroczystość poprzedziła sesja Rady Gminy Śniadowo, na której radni uchwalili zmiany w budżecie gminy na 2017 rok, a także podjęli uchwały na 2018 rok dotyczące stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. Radni zapoznali się także z informacją na temat wysokości podatku rolnego w 2018 roku.

Zimowa aura, która dotarła do nas w tradycyjne "Andrzejki" nie przeszkodziła zgromadzonym gościom na ul. Łomżyńskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w uroczystym otwarciu dróg powiatowych i gminnych w Śniadowie.

Z zaproszenia Wójta - Rafała Pstrągowskiego skorzystali: Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Lech Szabłowski - Wicestarosta Łomżyński, Jarosław Kulesza - Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego, Adam Frankowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, Robert Skarżyński - Prezes Zarządu BIK-PROJEKT w Łomży oraz Waldemar Malinowski - Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo a także radni Gminy Śniadowo i sołtysi z terenu gminy.

Wójt - Rafał Pstrągowski w krótkim przemówieniu poinformował, że Gmina Śniadowo w 2017 roku przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dokonała przebudowy dróg lokalnych, o łącznej długości  6,626 km.

Ogółem koszt brutto robót drogowych wyniósł 2.306.714,26 zł, z czego dofinansowanie z PROW wyniosło  1.453.970,00 zł.

W krótkich wystąpieniach Stefan Krajewski, Jacek Piorunek i Lech Szabłowski pogratulowali Wójtowi Gminy skuteczności w aplikowaniu o środki finansowe. Stwierdzili m.in, że dzięki dobrym projektom składanym przez Gminę Śniadowo udało się zrealizować niezwykle potrzebne inwestycje drogowe na terenie gminy.

W imieniu mieszkańców gminy serdeczne podziękowania za zrealizowane inwestycje złożyła Sołtys Śniadowa - Teresa Korytkowska i wraz z Sołtysem Kozik - Adamem Piórkowskim przekazali symboliczne upominki dla wszystkich zaangażowanych w omawiane przedsięwzięcie.

Poświęcenia ul. Łomżyńskiej dokonał ks. Tomasz Wilga - Proboszcz Parafii pw. WNMP w Śniadowie, po czym Wójt - Rafał Pstrągowski zaprosił gości do przecięcia wstęgi symbolizującego oficjalne przekazanie dla mieszkańców przebudowanych dróg lokalnych.

Zimowa aura i padający śnieg nie zachęcał do długich przemówień, dlatego Rafał Pstrągowski gospodarz gminy zaprosił zgromadzonych gości na wspólny posiłek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie.

 

Podsumowanie zrealizowanych inwestycji:

Zakres robót obejmował wykonanie nowych jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej kolorowej, odwodnienia  korony jezdni i oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz zadań objętych dofinansowaniem:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 105904B w relacji Ratowo-Piotrowo – Żebry, o długości
    3.758,00 mb
    – koszt 1.052.884,55 zł,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105925B w miejscowości Koziki, o długości 975,00 mb – koszt 343.380,02 zł.
  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1951B w ciągu ul. Ostrołęckiej w Śniadowie, o długości 388,00 mb – koszt 296.027,05 zł.
  • Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2110B, 1996B w ciągu ul. Łomżyńskiej i Kościelnej w Śniadowie, o długości 980,00 mb – koszt 437.555,65 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105928B Skowronki w miejscowości Śniadowo, o długości 525,00 mb – koszt 154.028,23 zł.
  • Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii Symboliczne otwarcie dróg w zimowej scenerii