Budżet gminy na 2018 rok uchwalony

2017-12-29 10:02
Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku radni gminy Śniadowo jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2018 rok.
Budżet gminy na 2018 rok uchwalony

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 oszacowano na kwotę 26.227.906 zł,  w tym:

 • dochody majątkowe – 4.295.777 zł
 • dochody bieżące – 21.932.129 zł.

Planowane wydatki w wysokości 24.189.176 zł kształtują się następująco:

 • wydatki majątkowe – kwota 4.170.429 zł,
 • wydatki bieżące – kwota 20.018.747 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok to kwota 4.295.777 zł, co stanowi 16,38 % ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 177.209 zł – środki z budżetu UE w ramach PROW na inwestycję pn. „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo” zagwarantowane podpisaną w dniu 10 lipca 2017 roku umową o przyznaniu pomocy,

- kwota 1.453.970 zł – środki z UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na przebudowę dróg lokalnych jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2017, również zgodnie z popisanymi w roku 2016 trzema umowami o przyznaniu pomocy,

- kwota 241.799 zł – dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Ogrodowej i Łąkowej w Śniadowie, wniosek znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, nie została jeszcze podpisana umowa,

- kwota 1.297.672 zł – środki z UE w ramach RPOWP na zadanie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo” oraz kwota 828.661 zł wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny do realizowanego projektu, na dzień sporządzania projektu nie została jeszcze podpisana umowa z UM, ale wniosek znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania,

- kwota 199.985 zł – środki z UE w ramach PROW na zadanie „Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Śniadowo poprzez wykonanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych”,

- kwota 96.481 zł – środki z UE na zadanie pn. „Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie”, zgodnie z podpisaną w dniu 25 września umową o przyznaniu pomocy.

Struktura dochodów bieżących kształtują się następująco:

 • subwencje – kwota 9.268.140  zł – tj. 42,26 % ogółu dochodów bieżących,
 • dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 6.406.322 zł, 29,21 % ogółu dochodów bieżących,
 • dotacje z budżetu państwa i UE na zadania własne – kwota 351.346 zł, co stanowi 1,60 % planu dochodów bieżących na 2018 rok,
 • udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.605.349 zł., tj 7,32 % ogółu dochodów bieżących,
 • podatki i opłaty zarówno lokalne, jak i pobierane i przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy, kwota 3.368.008 zł - co stanowi 15,36 % ogółu dochodów bieżących,
 • pozostałe dochody własne – kwota 932.964 zł, tj. 4,25 % ogółu planowanych dochodów.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w wysokości 4.170.429 , przedstawiają się następująco:

 • „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo” - kwota 342.555 zł,
 • „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo”- kwota 2.245.527 zł
 • „Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Śniadowo poprzez wykonanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych” - kwota 265.655 zł
 • „Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury     i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie” - kwota 232.300 zł,
 • Przebudowa ul. Ogrodowej i Łąkowej w Śniadowie - kwota 483.598 zł,
 • Przebujdowa dróg lokalnych na terenie gminy - kwota 575.694 zł.
 • Bujdowa nowych linii oświetlenia ulicznego - kwta 25.000 zł.