OBWIESZCZENIE NR 1/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO

2018-01-15 12:02
z dnia 15 stycznia 2018 r. o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.


Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. 
w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) ogłasza się, co następuje: 

§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, 2217 i 2183) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254). 

§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 
1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.; 
2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
3) osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które: 
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 
4) kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); 
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

§ 3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy ŚNIADOWO przeprowadzona zostanie w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 23 lutego 2018 r. 

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu. 

§ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić: 
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; 
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy); 
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe; 
6) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku. 

§ 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia: 
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 
2) książeczkę wojskową; 
3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; 
4) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 
5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 

§ 7. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

§ 8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

§ 9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie 
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 

§ 10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 11. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub 
odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

WOJEWODA PODLASKI 
(-) Bohdan PASZKOWSKI