Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Śniadowo

2018-03-23 10:38
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XXVIII.189.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§1.  Powołuję Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w następującym składzie:

1) Przewodniczący komisji – Wiesław Jemielity – Sekretarz Gminy (przedstawiciel organu administracji samorządowej),

2) Sekretarz komisji – Urszula Gietek – pracownik Urzędu Gminy  (przedstawiciel organu administracji samorządowej),

3) Członek komisji – Anna Chyżowska – pracownik Urzędu Gminy (przedstawiciel organu administracji samorządowej),

4) Członek komisji – Grzegorz Zaorski – Prezes OSP w Śniadowie (osoba reprezentująca organizację pozarządową lub podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy).

§2. 1. Członkowie Komisji konkursowej wykonują swoją funkcję społecznie.

  1. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego - dotyczące wyłączenia pracownika.
  2. Przewodniczący i członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem ofert, składają oświadczenia.

 

§3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

  1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
  2. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert pod względem wymogów formalnych, merytorycznych oraz kompletności wymaganych załączników.
  3. Komisja prowadzi prace w przypadku obecności co najmniej ¾ członków.
  4. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami kieruje sekretarz Komisji.
  5. Komisja wydaje opinię większością głosów w głosowaniu jawnym.
  6. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący Komisji.

§4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia następującekryteria:

1) merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania - (0-5 pkt),

2) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej - (0-5 pkt),

3) liczba osób objętych projektem - (0-5 pkt),

4) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę (0-5 pkt) ,

5) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności -
(0-5 pkt),

6) prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo - (0-5 pkt).

  1. Maksymalna łączna ilość punktów: 30.

§5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

§6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Śniadowo, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji, oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

§7. Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.