Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie rozpoczęta

2018-04-19 07:59
Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie rozpoczęta

W wyniku dokonania odwiertu pierwszej studni głębinowej na głębokość 121,5 m pompowania pomiarowego i laboratoryjnego badania wody ustalono, że woda jest dobrej jakości, a wydajność studni wynosi 82,0 m3/h.

Wykonawcą budowy dwóch studni głębinowych jest Zakład Studniarski STUDBUD Stanisław Gąsior z m. Huta Strzelce. Znając jakość wody i jej parametry fizykochemiczne, Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę SUW w Wierzbowie. Na zaproszenie do udziału w zamówieniu publicznym odpowiedziała jedna firma, która złożyła ofertę na realizację inwestycji.

Wójt Gminy Śniadowo w dniu 3 kwietnia 2018 r. podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu  spinającej istniejącą sieć w Gminie Śniadowo”, w tym:

  • wykonanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w Wierzbowie,
  • wodociągowej sieci magistralnej z rur PVC Ø 200mm o długości 3,8 km (Wierzbowo –Uśnik Dwór)
  • odcinków wodociągu spinającego istniejącą sieć z rur PVC Ø 160 mm o długości 2,16 km (Wierzbowo – Żebry Kolonia) i rur PVC Ø 110 mm o długości 1,6 km (Uśnik - Uśnik Kolonia).

Przekazanie placu budowy nastąpiło  w dniu 9 kwietnia br. W pierwszym etapie Wykonawca opracuje projekty budowlane budowy SUW w Wierzbowie oraz projekt budowy sieci wodociągowej magistralnej i spinającej.

Termin zakończenia został ustalony do 31 maja 2019 r. 

Koszt inwestycji  3.852.688,00 zł.

Kwota dofinansowania z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie – 1.997.415,00 zł.

Środki własne Gminy Śniadowo w kwocie -  1.855.273,00 zł

Budowa nowej SUW w Wierzbowie jest inwestycj ą bardzo ważną dla mieszkańców Gminy Śniadowo. Pogarszające się w kraju warunki pozyskiwania wody pitnej, w tym również na terenie naszej gminy powodują, że w okresach letnich są duże problemy dostawą wody pitnej do gospodarstw domowych i rolnych, w tym dla producentów mleka. W obecnych czasach jakość dostarczanej wody o odpowiednim ciśnieniu, bez żadnych przerw w dostawach jest niezwykle istotna. W przypadku awarii Stacji Uzdatniana Wody w Starym Ratowie, wybudowana SUW w Wierzbowie zostanie połączona z istniejącą  siecią wodociągowa i dostarczać będzie wodę do użytkowników korzystających z sieci zasilanej ze SUW Stare Ratowo.

UE.jpgPROW.jpg