Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2018-06-11 13:38
Wójt Gminy Śniadowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r . poz. 450 ), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania:

   

Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2018 roku  w formie: „ Przygotowanie i wydanie w formie książkowej monografii parafii Śniadowo.”

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 25.000 zł (słownie:  dwadzieścia pięć  tysięcy złotych).

                                

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1.  Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji z przeznaczeniem na:

 

1)      przygotowanie monografii parafii Śniadowo,

2)      wydanie w formie książkowej monografii parafii Śniadowo,

3)   promocja książki,

4)   zapewnienie Gminie Śniadowo 100 egzemplarzy książki w celu promocyjnym.

 1. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 

1)      koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),

2)      podatki, cła, opłaty skarbowe,

3)      zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4)      opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

5)      nabycie lub dzierżawy gruntów,

6)      prace remontowe i budowlane,

7)      zadania inwestycyjne,

8)      działalność gospodarczą i polityczną,

9)      odsetki karne i kary.

 

 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300 z poźn. zm.) Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej http://www.sniadowo.pl

 

 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis  o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

 Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 V. Terminy i warunki składania ofert.

 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2018 roku do godz. 1000 w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .

  

 1. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300 z poźn. zm.).   

Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl.  Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

 VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

1)    merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,

2)    ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,

3)    liczba osób objętych projektem,

4)    rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,

5)    ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,

6)    prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

 

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

 1. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl .

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać  pod numerem tel. 86 217 61 69 w. 35.