Dane statystyczne 2018 w pigułce

2019-01-03 08:23
Koniec roku to czas to czas na pierwsze podsumowania statystyczne na terenie gminy Śniadowo.
Dane statystyczne 2018 w pigułce

Utrrzymująca się od 2015 roku na terenie Gminy tendencja wzrostowa w zakresie urodzeń została zatrzymana, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2018 r. urodziło się na naszym terenie 62 dzieci tj. o 2 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Liczba urodzeń w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r.  - 45

2016 r. – 55

2017 r. – 64

2018 r. - 62.

Najpopularniejsze imiona na terenie gminy to, wśród chłopców: Jan, Franciszek, Julian i Aleksander, natomiast wśród dziewcząt: Alicja, Gabriela, Julia i Helena.

W ubr. zanotowaliśmy na naszym terenie znaczny spadek ilości zgonów. Tu z kolei odwrócona została tendencja wzrostowa. W 2018 roku zarejestrowaliśmy 68 zgonów tj. o 14 mniej niż w 2017 r.

Liczba zgonów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r. – 61

2016 r. – 68

2017 r. – 82

2018 r. - 68.

Notowany od kilku lat ujemny przyrost demograficzny wyraźnie hamuje i w 2018 r. wyniósł zaledwie (-6).

Należy zaznaczyć, że utrzymuje się od kilku lat malająca liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo. W roku ubiegłym liczba mieszkańców zmniejszyła się o 40 osób.

Liczba osób zamieszkałych przedstawia się następująco:

Na koniec 2015 r. – 5.602 osoby

Na koniec 2016 r. – 5.571 osób

Na koniec 2017 r. – 5.514 osób

Na koniec 2018 r. - 5.474 osoby.

W ubiegłym roku zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości ślubów mieszkańców naszej gminy. W 2018 r. udzielonych zostało 66 ślubów tj. o 29 więcej niż w roku poprzednim.

Ilość ślubów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r. – 24

2016 r. – 38

2017 r. – 37

2018 r. - 66.

 W 2018 roku Gmina Śniadowo przyznała dla 796 osób świadczenie z programu Rodzina 500+. Kwota wypłaconych świadczeń w tym zakresie wyniosła 4.195.741,30 zł. Świadczeniem objętych zostało 465 rodzin z naszej gminy.

Na terenie Gminy w ubr. po raz pierwszy zostało wypłacone świadczenie z programu "Dobry start 300+". Programem objęto 670 dzieci, zaś suma wypłaconych źświadczeń w tym zakresie wynisoła 201.000 zł.

Na naszym terenie realizowany jest także program "Becikowe gminne". W 2018 roku zrealizowaliśmy 49 świadczeń dla nowonarodzonych dzieci na łączną kwotę 29.400 zł.

Po raz kolejny w roku ubiegłym zostały zrealizowane wypłaty dla producentów rolnych z terenu Gminy Śniadowo z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Produceni rolni złożyli 762 wnioski, zaś kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 916.584,68 zł.