Spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu przez Gminę Śniadowo

2019-06-13 12:48
Spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu przez Gminę Śniadowo

W dniu 13.06.2019r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyło się spotkanie na temat inwestycji pn.:„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”. Przedstawiciele firmy GAZ – SYSTEM S.A. oraz Górniczego Biura Projektów PANGAZ Sp. z o.o. przedstawili trasę projektowanego gazociągu oraz schemat zagospodarowania pasa montażowego.

Gazociąg ułożony zostanie w wykopie głębokości ok. 2 m, pozwalającym na zasypanie go ok. 1,2 metrową warstwą ziemi. Szerokość pasa, w ramach którego prowadzone będą prace budowlane wyniesie 28 m na terenach rolnych, a na terenach leśnych do 18-20 m. Grunty uszkodzone i naruszone podczas budowy w toku realizacji prac budowlanych zostaną po zakończeniu prac przywrócone do stanu pierwotnego. W okresie eksploatacji, ustanowiony zostanie pas strefy kontrolowanej o szerokości 6 m na każdą stronę od osi gazociągu (łącznie 12 m). W strefie kontrolowanej nie należy: wznosić obiektów w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących powodować uszkodzenia gazociągu. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m, licząc od osi gazociągu. Ważnym jest natomiast, że nie ma przeszkód do prowadzenia działalności rolniczej i kontynuowania upraw w pasie strefy kontrolowanej.

Poruszony został także temat odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. Organem uprawnionym do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań jest właściwy miejscowo Wojewoda. Po zakończeniu budowy Wojewoda, w wydanej decyzji administracyjnej w zakresie odszkodowań, ustali wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęciem nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu, m.in.: za utratę korzyści w przypadku pobierania przez Właścicieli gruntów dopłat bezpośrednich lub dopłat z tytułu prowadzenia programów rolno-środowiskowych. Obowiązkiem beneficjentów takich dopłat jest zgłoszenie, we właściwym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informacji o wyłączeniu z produkcji rolnej powierzchni nieruchomości określonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez powołanych przez Wojewodę rzeczoznawców majątkowych, po zakończeniu inwestycji.

Na spotkaniu można było dowiedzieć się także o dokonywanych wpisach do ksiąg wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na trasie gazociągu, dotyczące ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości. Jeżeli stan prawny działek nie został uregulowany, odszkodowania po zakończeniu budowy będą wpłacane do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Na koniec Przedstawiciele firmy GAZ-SYSTEM poinformowali, że w najbliższym czasie po wyłonieniu Wykonawcy zostaną zorganizowane kolejne spotkania.

 

  • Spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu przez Gminę Śniadowo Spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu przez Gminę Śniadowo Spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu przez Gminę Śniadowo