Apel Policji o właściwy nadzór nad posiadanymi psami

2019-10-14 10:03
Apel Policji o właściwy nadzór nad posiadanymi psami

W związku z wdrożonym priorytetowym planem działania mającym na celu  ujawnianie i zlecanie odłowienia bezpańskich psów, Policja apeluje o właściwy nadzór nad posiadanymi w swoich gospodarstwach  psami.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń:

  • 1.  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  • 2.  Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.