Urząd Pracy w Łomży realizuje projekty z EFS

2020-01-16 09:15
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż z dniem 01.01.2020 r. rozpoczął realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych na aktywizację osób bezrobotnych
Urząd Pracy w Łomży realizuje projekty z EFS

1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Osi Priorytetowej I Osoby młode na regionalnym rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2. Dziś bierni - jutro aktywni (VI), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 z Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczości i aktywność zawodowa, Działanie 1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez z zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

W związku z powyższym, do udziału we wskazanych projektach Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprasza byłych uczestników projektów z zakresu wyłączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub bezpośrednio z pośrednikami pracy, albo osobami realizującymi poszczególne formy aktywizacji. Szczegółowe informacje dotyczące projektów zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu: lomza.praca.gov.pl/projekty-efs