Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo

2020-09-23 10:16
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”.

Działając na podstawie uchwały Nr XL/226/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Śniadowo przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”


1.
Przedmiot konsultacji:

„Program Współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji:

23 września 2020 roku

3. Uczestnicy:

1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:

Urząd Gminy Śniadowo
Referat Organizacyjny
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Urszula Gietek – tel. 86 224 15 68, e-mail: urszula.gietek@sniadowo.pl

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do
właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

6. Termin zakończenia konsultacji:

8 października 2020 roku