Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty

2020-12-23 13:31
22 grudnia 2020 roku o godz. 11:30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie odbyła się XXII sesja Rady Gminy Śniadowo.
Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty

22 grudnia 2020 roku o godz. 11:30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie (mała sala gimnastyczna) odbyła się XXII sesja Rady Gminy Śniadowo.

Jednym z głównych punktów porządku obrad było uchwalenie budżetu Gminy Śniadowo na 2021 rok.

Wójt Gminy - Rafał Pstrągowski szczegółowo przedstawił poszczególne składniki budżetu wraz z uzasadnieniem. W głosowaniu radni przyjęli budżet gminy Śniadowo na 2021 roku w następującym ujęciu:

 

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 oszacowano na kwotę 31.059.493 zł,  w tym:

 • dochody bieżące – 26.706.574 zł,
 • dochody majątkowe –   4.352.919 zł.

Dochody majątkowe – kwota 4.352.919 zł - stanowią 14,01 % ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

1) kwota 647.387 zł – środki z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych, na które zostały złożone wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

2) kwota 50.000 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Szczepankowo,

3) kwota 1.492.700 zł –  środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych stanowiących 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo” oraz „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie” w zakresie wydatków planowanych na rok 2021 - wniosek o dofinansowanie został złożony,

4) kwota 2.162.832 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu nowego autobusu elektrycznego do przewozu dzieci do szkoły, stanowiące 80 % kosztów zakupu - wniosek o dofinansowanie został złożony.

                     

Dochody bieżące – kwota 26.706.574 zł - stanowią 85,99 % ogółu dochodów i pochodzą się z następujących źródeł:

1) subwencji – kwota  11.100.741  zł – tj. 41,57 % ogółu dochodów bieżących, w tym:

 • część oświatowa – kwota 5.220.619 zł, wyższa o 3,33 % od jej wykonania w roku 2020,
 • część wyrównawcza – kwota 5.455.140 zł, wyższa o 1,07 % od jej wykonania w roku 2020,
 • część równoważąca – kwota 424.982 zł, wyższa o 9,67 % od jej wykonania w roku 2020.

2) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 7.973.110 zł, tj. 29,85 % ogółu dochodów bieżących,

3) kwota 4.455.740 zł – podatki i opłaty lokalne, jak też pobierane i przekazywane gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - kwota ta stanowi 16,68 % ogółu dochodów bieżących, w tym:

 • podatku od nieruchomości – wpływy od osób fizycznych oraz prawnych planowane są w kwocie 2.160.000 zł,
 • podatku rolnego – ogółem kwota 510.700 zł,
 • podatku leśnego – plan 96.350 zł,
 • podatku od środków transportowych – 113.100 zł,
 • podatku od spadków i darowizn – 35.000 zł,
 • opłaty targowej – 5.000 zł,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych – 140.600 zł,
 • opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – kwota 933.660 zł,
 • opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywana przez UM – plan 8.500 zł,
 • opłaty skarbowej – 31.000 zł,
 • wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł,
 • wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu  – 3.000 zł,
 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez US – kwota 14.000 zł,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 12.000 zł,
 • opłata za ustanowienie trwałego zarządu dla ZGK w Śniadowie – kwota 19.378 zł,
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 11.452 zł,
 • opłata eksploatacyjna – kwota 300.000 zł,
 • opłata pobierana za wysłane upomnienia dla podatników, którzy nie regulują w terminie podatków i opłat lokalnych – kwota 2.000 zł.

4) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.907.292 zł, tj. 7,14 % ogółu dochodów bieżących,

5) dotacji z budżetu państwa na zadania własne – kwota 370.120 zł, co stanowi 1,39 % planu dochodów bieżących na 2021 rok,

6) zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – kwota 415.996 zł, co stanowi 1,56 % dochodów,

7) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 140.000 zł, co stanowi 0,52 % dochodów,

8) pozostałe dochody własne – kwota 343.575 zł, tj. 1,58 % ogółu planowanych dochodów.

 

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 oszacowano na kwotę 33.119.691 zł,  w tym:

 • wydatki bieżące – 24.944.777 zł,
 • wydatki majątkowe –   8.174.914 zł.

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane na rok 2021:

1) w zakresie infrastruktury wodociągowej – budowa wodociągów na odcinkach: Żebry Kolonia – Stare Konopki, Sierzputy Zagajne – Sierzputy Marki, Śniadowo – Ratowo Piotrowo oraz odcinki we wsi Stare Ratowo o łącznej długości ok. 7,5 km – kwota 1.782.118 zł,

2) w zakresie gospodarki ściekowej – gruntowny remont oczyszczalni ścieków – etap I – kwota 611.310 zł oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Ratowo – kwota 57.430 zł,

3) w zakresie infrastruktury drogowej –

 1. a) budowa dróg – kwota 2.053.906 zł, następujących odcinków dróg:
 • Szczepankowo – dz. 821 od drogi powiatowej Nr 1946 B,
 • droga gminna w m. Olszewo,

oraz tych zależnych od otrzymania dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych:

 • Śniadowo ul. Nowa Nr 105914 B,
 • Śniadowo ul. Leśna Nr 105917 B,
 • Śniadowo ul. Ogrodowa Nr 105915 B ul. Kolejowa Nr 105907 B.

 

Planowana jest także dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 400.000 zł na budowę odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo.

b) opracowanie dokumentacji technicznych – kwota 96.610 zł, na następujące odcinki dróg:

 • Śniadowo ul. Milewek o dł. 920 mb,
 • Młynik – Wszerzecz o dł. 880 mb,
 • Jakać Borki – Jakać Borowa – o dł. 1700 mb,
 • Jakać Młoda – Stara Jakać o dł. 1700 mb,
 • Uśnik Dwór – od drogi powiatowej nr 1954 B o dł. 960 mb

4) rozbudowa budynku Urzędu Gminy – kwota 400.000 zł,

5) zakup nowego autobusu elektrycznego do dowozu uczniów do szkół – kwota 2.703.540 zł, w tym 80 % środki z NFOŚiGW,

6) budowa nowych linii oświetlenia ulicznego i montaż lamp solarnych – kwota 35.000 zł,

7) kontynuacja budowy świetlicy w miejscowości Truszki – kwota 15.000 zł.

 

Najważniejsze wydatki bieżące planowane na 2021 rok:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 422.459 zł,

2) diety radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – kwota 144.555 zł,

3) utrzymanie administracji – Urząd gminy – kwota 2.534.583 zł,

4) promocja gminy – kwota 43.000 zł,

5) utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 384.811 zł,

5) oświata i wychowanie – ogółem kwota 9.417.481 zł,  w tym:

 • szkoły podstawowe – kwota 7.042.413 zł,
 • zerówki – kwota 321.296 zł,
 • przedszkola – kwota 582.322 zł,
 • punkt przedszkolny – kwota 81.054 zł,
 • dowożenie uczniów – kwota 473.956 zł,
 • dokształcanie nauczycieli – kwota 13.000 zł,
 • stołówki szkolne – kwota 435.146 zł,
 • pozostała działalność – 186.944 zł,
 • świetlica szkolna przy ZSP w Śniadowie – kwota 281.350 zł,

6) zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 60.000 zł,

7) Domy Pomocy społecznej – kwota 220.000 zł,

8) zasiłki celowe dla podopiecznych OPS – kwota 71.000 zł

9) zasiłki stałe – kwota 51.000 zł,

10) utrzymanie OPS – kwota 440.985 zł,

11) pomoc w zakresie dożywiania – kwota 74.000 zł,

12) pomoc materialna i motywacyjna – 28.000 zł,

13) świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – kwota 5.878.000 zł,

14) świadczenia rodzinne - kwota 1.924.497 zł,

15) rodziny zastępcze – kwota 70.000 zł,

16) świadczenie „Dobry start” – kwota 194.000 zł,

17) gospodarka odpadami – kwota 933.660 zł,

18) oczyszczanie terenu gminy – kwota 197.910 zł,

19) schroniska dla zwierząt – kwota 46.000 zł,

20) utrzymanie mienia komunalnego – kwota 100.515 zł,21

21) dotacja dla gminnych instytucji kultury – kwota 604.000 zł,

22) działalność sportowa – kwota 135.115 zł.

 

Reasumując na inwestycje Gmina Śniadowo zamierza przeznaczyć kwotę 8.174.914 zł, co stanowi 24,68 % ogółem wydatków planowanych na rok 2021. Tak wysoki wskaźnik procentowy udziału inwestycji w wydatkach ogółem jest możliwy dzięki środkom pozyskiwanym przez gminę ze źródeł zewnętrznych, tj. z budżetu państwa i z Unii Europejskiej.

 • Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty Budżet Gminy na 2021 rok przyjęty