INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

2021-11-12 08:02
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku"

Konsultacje prowadzone były w dniach od 27 października 2021 roku do 10 listopada 2021 roku, podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu.

Informacja o konsultacjach umieszczona była na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo (BIP), ponadto była dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

 

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Wiesław Jemielity

Załączniki

  1. Informacja