Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy

2022-04-20 08:22
Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy

Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Aby uznać, że obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP– wystarczy, że podmiot powierzający wykonywanie pracy wyśle powiadomienie do powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia obywatela Ukrainy. Powiadomienie wysyła się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę.


W powiadomieniu podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:


1. Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
- nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
- adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
- numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
- numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
- numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
- symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;


2. Dane osobowe obywatela Ukrainy:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę urodzenia,
- płeć,
- obywatelstwo,
- rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
- numer PESEL – o ile został nadany,


3. Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywanej pracy.
- szczegółowe informacje dotyczące zasad podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy dostępne są na stronie https://lomza.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy/zasady

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583 z późn. zm.)