Cztery warianty przebiegu linii kolejowej

2022-05-27 10:21
Cztery warianty przebiegu linii kolejowej

W dniu 26 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka-Łomża-Giżycko.

Głównym celem konsultacji było zapoznanie z projektowanymi wariantami przebiegu planowanej linii kolejowej, zaprezentowanie harmonogramu prac oraz poznanie opinii społecznej w zakresie propozycji przebiegu linii kolejowych.

Konsultacje spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski, który przypomniał, że podczas pierwszych konsultacji Gmina Śniadowo podjęła stanowisko popierające przebieg linii kolejowej wzdłuż drogi krajowej nr 61 (wariant 11 kolor czerwony) jako najmniej ingerujący w infrastrukturę i gospodarstwa rolnicze na terenie gminy. Wariant ten popierają również sąsiadujące gminy. Jako wariant rezerwowy wskazał przebieg linii kolejowej w wariancie 14 (kolor niebieski) przebiegający w zdecydowanej większości po istniejącej infrastrukturze kolejowej na odcinku od Ostrołęki do Śniadowa i Śniadowa do Łomży.

Przedstawiciel firmy Egis Poland Sp z o.o., która w konsorcjum z firmą Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego przygotowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektowanego odcinka linii kolejowej szczegółowo omówił prowadzone prace w tym zakresie.

Według przedstawiciela firmy Egis Poland przygotowane zostały 4 warianty przebiegu linii kolejowej przez teren gminy Śniadowo. Przedstawienie tych wariantów ma na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania pod względem racjonalności przebiegu linii z uwzględnieniem warunków technicznych, ekonomicznych i środowiskowych w oparciu o opinie społeczne i wskazania samorządu gminnego.

1a_2022.png

Każdy w projektowanych wariantów zawiera bezkolizyjny przejazd przez linię kolejową w postaci przejazdów dwupoziomowych tzn. nad linią bądź pod linią kolejową. Wzdłuż linii kolejowej znajdą się również drogi serwisowe umożliwiające dojazd do pól i poszczególnych miejscowości.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu z dużym zaangażowaniem odnieśli się do projektowanych wariantów przebiegu linii kolej. Wyrazili zaniepokojenie kolejnym już podziałem bądź wywłaszczeniem nieruchomości z jakim mieli do czynienia przy budowie drogi ekspresowej Via Baltica. Mając na względzie utrzymanie miejsc pracy w gospodarstwach i zachowanie gruntów rolnych apelowali do projektanta aby przebieg trasy jak najmniej kolidował z prowadzonymi przez nich gospodarstwami rolnymi. Według mieszkańców najlepszym rozwiązaniem jest wariant 14 (kolor niebieski), który biegnie po dotychczasowym śladzie linii kolejowej, natomiast zdecydowanie sprzeciwili się wariantom 12 i 13, które są nie do zaakceptowania ze względu to, iż dzielą gospodarstwa, a w niektórych sytuacjach mogą prowadzić nawet do ich likwidacji.

Przedstawicielka Gminnej Spółki Wodnej zwróciła uwagę aby podczas projektowania uwzględnić sprawę melioracji i urządzeń wodnych, które są niezwykle istotne w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodnej na naszym terenie.

Przedstawiciel projektanta poprosił o zgłaszanie wszystkich uwag i propozycji do projektowanych wariantów na ankietach, które zostaną uwzględnione podczas projektowania. Ankiety można składać elektronicznie na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego Ankieta, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Śniadowo (pokój. nr 13) w terminie do 13 czerwca 2022 r.

Przygotowywany raport zostanie opracowany na przełomie sierpnia i września br. i wówczas projektant zaproponuje wariant najbardziej optymalny i wraz z pozostałymi wariantami przedstawi do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

Mieszkańcy zaapelowali aby po wyborze optymalnego przebiegu linii kolejowej jeszcze raz zorganizować spotkanie z mieszkańcami aby omówić szczegóły związane z lokalizacją i warunkami technicznymi.

Przedstawiciel Centralnego Portu Komunikacyjnego potwierdził, że wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu linii, a w szczególności drogi dojazdowe oraz niezbędną infrastrukturę będzie na bieżąco uzgadniał w samorządem gminy.

Link do interaktywnej mapy, na której można zapoznać się z projektowanymi wariantami znajduje się pod adresem: interaktywna mapa

Zapraszamy mieszkańców gminy Śniadowo do zapoznania się z projektowanymi wariantami przebiegu linii kolejowej i składania ankiet z uwagami co do ich przebiegu.

  • Cztery warianty przebiegu linii kolejowej Cztery warianty przebiegu linii kolejowej Cztery warianty przebiegu linii kolejowej Cztery warianty przebiegu linii kolejowej Cztery warianty przebiegu linii kolejowej Cztery warianty przebiegu linii kolejowej Cztery warianty przebiegu linii kolejowej