Gra - "Płomienny świt"

2022-06-14 08:33
Gra -

 

REGULAMIN GRY

 „PŁOMIENNY ŚWIT”

 

Gra jest częścią zadania #Czerwony Bór’44

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022

 

Celem zadania jest poznawanie i odkrywanie historii w nowoczesny sposób

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem mobilnej gry terenowej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – zwana dalej Organizatorem.
 2. Rozgrywka premierowa przeprowadzona zostanie 19 czerwca 2022 r. w związku z 78. rocznicą bitwy w Czerwonym Borze.
 3. Gra skierowana jest do mieszkańców Łomży i okolic od 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia mogą w niej uczestniczyć pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 4. Osoby niepełnoletnie samodzielnie uczestniczące w grze obowiązane są przedstawić zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w grze (Załącznik nr 1).
 5. Gracze mogą brać udział w grze indywidualnie, mogą być też wspierani przez osoby towarzyszące. W przypadku drużyny, nagroda zostaje przekazana jej liderowi. Drużynę może stanowić maksymalnie 5 osób.
 6. Udział w grze jest bezpłatny.
 7. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:
 • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej),
 • uruchomioną funkcją GPS,
 • zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
 • mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,
 • zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
 1. Gra odbywa się w terenie leśnym. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków uczestników gry.
 2. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią COVID19.
 • 2. ZGŁOSZENIE DO GRY
 1. Gracze rejestrują się w grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
 • akceptują regulamin gry,
 • wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy.

2. Uczestnicy gry udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze.

4. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest MBP w Łomży. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. Adam Kalinowski. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych z grą.

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia projektu, tzn. 2 grudnia.2022 r.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • 3. PRZEBIEG GRY
 1. W dniu wydarzeń, tj. 19 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00 gracze zostaną zapoznani z zasadami rozgrywki oraz otrzymają kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry.
 2. Miejscem startu jest Pomnik ku czci Poległych podczas walk partyzanckich z niemieckim okupantem w Czerwonym Borze w 1944 r. (las w okolicach Olszewa).
 3. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań i zdobycie jak największej liczby punktów.
 4. Gra zostanie zakończona o godzinie 14.00 niezależnie od tego, czy wszyscy gracze dotrą do mety. Około godziny godz. 14.30 ogłoszone zostaną wyniki gry. Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród odbędzie się na skraju lasu w pobliżu miejscowości Jemielite Stare.
 • 4. WYGRANA I NAGRODY
 1. Pierwsze trzy zespoły, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody główne.
 2. W przypadku tej samej liczny punktów, nagroda zostanie przekazana zespołowi, który miał krótszy czas przejścia gry.
 3. Organizatorzy dopuszczają przyznanie nagród dodatkowych.
 4. W razie nieobecności uczestnika podczas finału bądź niedostarczenia zgody na uczestnictwo  w grze nagroda przepada i przechodzi na kolejną osobę.
 5. Jeden Gracz może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę.
 6. Fundatorem nagród jest Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku i Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Gracza.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, na stronie internetowej Biblioteki oraz w miejscu startu, zgodnie z art. 3, p.2.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

Załączniki

 1. Zgoda rodzica