Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

2022-06-29 08:46
Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

 Na sesji w dniu 28 czerwca 2022 roku radni Gminy Śniadowo jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Wójta – Rafała Pstrągowskiego.

Podczas sesji Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt przedstawił radnym raport o stanie gminy w 2021 roku. Wójt – Rafał Pstrągowski szczegółowo zapoznał radnych z informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, przedstawił wykonanie wydatków majątkowych gminy, przypomniał dane dotyczące stanu mienia komunalnego omówił także zadania zrealizowane przez jednostki organizacyjne gminy, m.in. w zakresie gospodarki komunalnej i kultury.

Po zarządzonej debacie na temat raportu o stanie gminy, w której czynnie uczestniczyli radni – Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w spawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W dalszej kolejności radni przystąpili do rozpatrzenia informacji poprzedzających udzielenie absolutorium za 2021 rok.

Występując przed Radą Gminy – Wójt Rafał Pstrągowski przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. W dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji.

Pani Ewa Szeląg – Skarbnik Gminy zapoznała radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie przedstawionych sprawozdań finansowych. Odczytała także pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok, wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz pozytywną opinię RIO odnoszącą się do przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej.

Po wypełnieniu wszystkich formalnych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok.

 

  • Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta