ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

2022-09-02 12:21
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo, w dniu 13 września 2022 r. w godz. 8.00-12.00.

Spotkanie poświęcone  będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 Planowany program spotkania

  1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
  2. Przedstawienie działaności i struktury Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
  5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzglednieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objecia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
  6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
  7. Dysuksja nad celami LSR i dzialaniami.
  8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
  9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
  10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.

11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 

 1-sąsiedzi.png