Spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Działania

2022-09-13 09:06
Spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Działania

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi" zorganizowała w Gminie Śniadowo spotkanie konsultacyjne mające na celu opracowania Lokalnej Strategii Działania na okres programowania środków europejskich w latach 2021-2027.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie i poświęcone było w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań.

Eksperci ze Stowarzyszenia "Sąsiedzi" zaprezentowali obszar planowany do objęcia Lokalną Strategią Działania. Przedstawili diagnozę potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzglednieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objecia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Szczegółowo omówione zostały także priorytety oraz cele szczegółowe, które będą mogły być realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego w nowym okresie programowania 2021-2027.

Wypracowane w ramach konsultacji priorytetowe potrzeby środowisk lokalnych pozwolą na określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń niezbędnych do aplikowania o środki na konkretne cele i działania w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

  • Spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Działania Spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Działania