Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

2023-10-17 15:16
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Śniadowo o wypełnienie druku Deklaracji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wypełniony druk Deklaracji należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo osobiście, za pośrednictwem poczty lub Sołtysa w terminie do 10 listopada 2023 r.

Wypełniony przez Państwa druk Deklaracji pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk Deklaracji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Śniadowo pod adresem: http://www.sniadowo.pl/, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Śniadowo oraz w siedzibie urzędu pok. nr 13.