Budżet gminy na 2024 rok przyjęty

2023-12-20 13:20
Budżet gminy na 2024 rok przyjęty

 Na sesji Rady Gminy Śniadowo w dniu 20 grudnia br. radni uchwalili budżet gminy Śniadowo na 2024 rok.

Wójt – Rafał Pstrągowski szczegółowo przedstawił założenia polityki finansowej Gminy Śniadowo na przyszły rok, zaznaczając jednocześnie, że jest to rekordowy budżet w historii gminy uwzględniający niespotykane dotychczas wydatki inwestycyjne i remontowe w wysokości 27,5 mln zł.

Jak podkreślił Wójt Gminy, dochody budżetu w przyszłym roku wyniosą: 51.177.631 zł, zaś wydatki budżetu ogółem to kwota: 52.680.943 zł.

Szczególnego podkreślenia w przyszłorocznym budżecie wymagają wydatki na gminne inwestycje i remonty, dotacje na powiatowe inwestycje drogowe oraz środki pozyskane na inwestycje w 2-ch parafiach w Śniadowie i Szczepankowie, które Wójt – Rafał Pstrągowski zaprezentował radnym i sołtysom w prezentacji multimedialnej.

Jak zaznaczył Wójt Gminy wydatki inwestycyjne ogółem w 2024 roku wyniosą ponad 27,5 mln zł, z czego środki własne gminy wyniosą ok. 4 mln zł. W znacznej części środki wydatkowane na inwestycje zostały pozyskane przez Gminę Śniadowo z budżetu państwa w ramach programów rządowych.

Wydatki inwestycyjne Gminy Śniadowo w 2024 roku zostaną wydatkowane na m.in. następujące projekty:

  • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej i rurociągu tłocznego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
  • Nowy Ład na drogach w Gminie Śniadowo,
  • budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo,
  • Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo,
  • zagospodarowanie centrum miejscowości Szczepankowo.

Slajd1.JPG

Slajd2.JPG

Slajd3.JPG

Slajd4.JPG

Slajd5.JPG

Slajd6.JPG

Slajd7.JPG

Slajd8.JPG

Slajd9.JPG

Slajd10.JPG

Slajd11.JPG

Slajd12.JPG

Slajd13.JPG

Slajd14.JPG

Slajd15.JPG

Slajd16.JPG

Slajd17.JPG

Slajd18.JPG

Slajd19.JPG

  • Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty Budżet gminy na 2024 rok przyjęty