Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

2024-02-05 12:28
Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Minister Sprawiedliwości ogłosił Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”).


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponad podstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.


Nagrodami w Konkursie są w I kategorii pracy konkursowej, tj. Plakatu:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Nagrodami w Konkursie są w II kategorii pracy konkursowej, tj. Komiksu:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

 

Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu Plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Plakat ten powinien przestawić system Nieodpłatnej Pomocy z punktu widzenia Uczestnika Konkursu i zachęcać do skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu Komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do Punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2024 roku.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się w aktualnościachna stronie https://np.ms.gov.pl/
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: nieodplatnapomoc@ms.gov.pl.