OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

2024-02-06 15:26
Informujące o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Śniadowo

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 05.02.2024r

Informujące o kontrolach zbiorników bezodpływowych ( szamb)

i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

         Wójt Gminy Śniadowo informuje, iż stosując się do wymogów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r., poz. 1469 ze zm.), od dnia 5 lutego 2024r. będą przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków według planu kontroli – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni przez Wójta Gminy, pracownicy Urzędu Gminy Śniadowo.

       Właściciele kontrolowanych nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1, są proszeni o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 13 w godz. 07:30 –15:30 celem przedłożenia następujących dokumentów:

  • umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bądź gminną jednostką organizacyjną,
  • faktur lub dowodów wpłat potwierdzających realizację tych usług oraz regularność i częstotliwość opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków oparta będzie na weryfikacji w/w dokumentacji.

       W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy zobowiązany jest przeprowadzić kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w dwuletnim cyklu kontrolnym, zgodnie z przyjętym planem kontroli.

 

     Ponadto informujemy, iż  zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) oraz osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników.

 

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

 

Właściciele nieruchomości, którzy nadal nie zawarli umowy na wywóz nieczystości ciekłych

z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia lub gminną jednostką organizacyjną

powinni zrobić to jak najszybciej.

 

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r., poz. 1469 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

 

 

Załączniki

  1. Plan kontroli