BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

[15.07.2019] INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

Śniadowo, dn. 15.07.2019r.

RGSR.6220.12.2019

 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

           Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2019r. została wydana decyzja umarzająca dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 31/1, 31/2, 32 w obrębie wsi Ratowo – Piotrowo, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

          Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

           Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

        Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                                         

Otrzymują:

  1. Gmina Śniadowo

–BIP Urzędu Gminy Śniadowo

–tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

  1. Tablica ogłoszeń wsi Ratowo – Piotrowo

 

 

 Z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lip 2019 15:12
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 695 razy