BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 30 kwi 2019 07:34
dotyczy: prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowania w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku: węzeł Śniadowo (z węzłem) - węzeł Łomża Południe (bez węzła).
Czytaj całość

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 10 kwi 2019 14:02
z dnia 2 kwietnia 2019 roku o wyznaczonych na obszarze gminy Śniadowo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r.
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 11 mar 2019 11:58
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 516648-N-2019 z dnia 21.02.2019 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szosowej w miejscowości Śniadowo”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 21 lut 2019 08:37
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 516648-N-2019 z dnia 21.02.2019 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szosowej w miejscowości Śniadowo”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 10 gru 2018 10:56
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

poniedziałek, 5 lis 2018 08:26
projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust:3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku"
Czytaj całość

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poniedziałek, 10 wrz 2018 12:48
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 610425-N-2018 z dnia 29.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa oleju opałowego w ilości 178.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/22019 i 2019/2020 dla potrzeb gminy Śniadowo”.
Czytaj całość

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

czwartek, 6 wrz 2018 17:03
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii S nr 2018/S 147-336108 z dnia 02.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

czwartek, 23 sie 2018 11:45
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

czwartek, 23 sie 2018 08:31
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii S nr 2018/S 147-336108 z dnia 02.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo”
Czytaj całość

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 22 sie 2018 09:28
o wyznaczonych na obszarze gminy Śniadowo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 27 cze 2018 15:09
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo. Zmiana Studium związana jest z wyznaczeniem terenów złóż kruszywa naturalnego w obrębie gruntów wsi: Dębowo, Stare Duchny, Stare Konopki, Uśnik i Zalesie-Poczynki, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 20 lut 2018 12:46
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 520661-N-2018 z dnia 20.02.2018 r. na realizację zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”.
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 30 sty 2018 10:50
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 505116-N-2018 z dnia 12.01.2018 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i Ogrodowej w Śniadowie”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 12 wrz 2017 08:51
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 572682-N-2017 z dnia 16.08.2017 r. na Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokościach do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo.
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 4 wrz 2017 11:50
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 572682-N-2017 z dnia 16.08.2017 r. na Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokościach do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 16 sie 2017 15:29
Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokościach do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo". Zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie zamówień Publicznych nr 572682-N-2017 z dnia 16.08.2017r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 21 lip 2017 13:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 545735 – 2017 z dnia 06.07.2017 r. na realizację: Dostawy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie.
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 19 gru 2016 12:31
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn. "Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie na rok 2017 i rok 2018".
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

wtorek, 8 lis 2016 12:54
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku"
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 48.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

czwartek, 13 paź 2016 09:54
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
Czytaj całość

03 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

wtorek, 26 lip 2016 11:38
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 127909 – 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.
Czytaj całość

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 25 lip 2016 10:32
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 127909 – 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 27 cze 2016 09:25
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 83741-2016 z dnia 14.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo”
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 20 cze 2016 11:08
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 83741-2016 z dnia 14.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

wtorek, 14 cze 2016 09:06
Dotyczy: Dostawy oleju opałowego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo. Ogłoszony w BZP nr 83741 - 2016 z dnia 14.06.2016 r.
Czytaj całość

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

czwartek, 12 maj 2016 07:24
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 113144 – 2016 z dnia 06.05.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018”.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

wtorek, 10 maj 2016 12:37
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 113144 – 2016 z dnia 06.05.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

piątek, 6 maj 2016 10:55
Dotyczy: Odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 113144 - 2016 z dnia 06.05.2016
Czytaj całość

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

czwartek, 7 kwi 2016 08:31
Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w m. Mężenin, Młynik, Wszerzecz - etap II. Zamówienie zostało ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 79794-2016 z dnia 07.04.2016r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 24 lis 2015 15:16
Dotyczy: 1. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00", 2. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. III Stare Szabły - Jakać Borki w km 5+185,00 - 7+135,00",
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 25 wrz 2015 15:24
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23 września 2015r., znak: DIT-III.7440.3.2015, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), od km 19+500 do km 36+500 (Zadanie 2), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża pow. Ostrołęcki. łomżyński, woj. mazowieckie i woj. podlaskie”.
Czytaj całość