BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Dotyczy sprawy nr AB-I.7820.5.4.2020.IA z dn. 03.03.2021 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2021 14:51
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2021 14:53
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 131 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 02.02.2021r.

RGSR.6220.16.2020

 

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lutego 2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie i przebudowie budynku inwentarsko – składowego na budynek inwentarski – obora o obsadzie 85 DJP w systemie chowu bezściołowego na rusztach wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 825 m3 (docelowa obsada w gospodarstwie 85 DJP), realizowana na działce nr 150 położonej w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 2 lut 2021 12:15
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2021 12:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 173 razy

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 20.01.2021r.

RGSR.6220.02.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

 „Rozbudowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 82,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1300 m3 oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działkach o nr geod. 53/6 i 54/2 w miejscowości Zagroby, gm. Śniadowo, woj. podlaskie”.

      Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 20 sty 2021 14:48
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 14:49
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 238 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 20.01.2021r.

RGSR.6220.02.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                  Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 19.01.2021r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 82,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1300 m3 oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działkach o nr ew. 53/6 i 54/2 w miejscowości Zagroby, gm. Śniadowo, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz  PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 20.01.2021r. do 03.02.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 20 sty 2021 14:47
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 14:48
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 239 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 20.01.2021r.

RGSR.6220.02.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.01.2021r. na wniosek inwestora Grzegorz Boguski zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „Rozbudowa obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 82,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1300 m3 oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działkach o nr ew. 53/6 i 54/2 w miejscowości Zagroby, gm. Śniadowo, woj. podlaskie”.

 

Pouczenie

 

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty,           tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń miejscowości Zagroby

 1. A/a

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 20 sty 2021 14:46
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 14:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 240 razy

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 12.01.2021r.

RGSR.6220.16.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany  materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarsko – składowego na budynek inwentarski – obora o obsadzie 85 DJP w systemie chowu bezściołowego na rusztach wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 825 m3, (docelowa obsada w gospodarstwie 85 DJP), realizowana na działce nr 150 położonej w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

        W myśl art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

                   W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Jakać Borki

 1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 12 sty 2021 10:17
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2021 10:18
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 280 razy

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 04.01.2021r.

RGSR.6220.01.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego polegającego na dobudowaniu hali udojowej z poczekalnią i zapleczem socjalnym na działce nr 16/4 we wsi Jemielite Wypychy gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 200 DJP”.

      Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2021 15:25
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 300 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 04.01.2021r.

RGSR.6220.01.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                  Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z póxn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.12.2020r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego polegającego na dobudowaniu hali udojowej z poczekalnią i zapleczem socjalnym na działce nr 16/4 we wsi Jemielite Wypychy gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 200 DJP”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 04.01.2021r. do 18.01.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2021 15:24
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 306 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

       Śniadowo, dn. 04.01.2021r.

RGSR.6220.01.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

             Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2021r. na wniosek inwestora: Piotr Kadłubowski i Krystyna Kadłubowska zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego polegającego na dobudowaniu hali udojowej z poczekalnią i zapleczem socjalnym na działce nr 16/4 we wsi Jemielite Wypychy gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 200 DJP”.

Pouczenie

 

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty,           tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

       - strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

       - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

       - tablica ogłoszeń miejscowości Jemielite Wypychy

 1. A/a

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2021 15:23
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 301 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 lis 2020 14:47
Data opublikowania: czwartek, 26 lis 2020 14:48
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 535 razy

ZAWIADOMIENIE

RGSR.6220.16.2018

Śniadowo, dn. 17.07.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Zalesie Poczynki gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, położonego na działkach nr 27, 28, 47 i 48 - obręb ewidencyjny Zalesie Poczynki gm. Śniadowo”.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń wsi Zalesie Poczynki

 1. A/a

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:15
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1179 razy

ZAWIADOMIENIE

RGSR.6220.11.2 020

Śniadowo, dn. 17.07.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 110 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1100 m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10,0 m3, zbiornika na ścieki z udojni o poj. 10 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 110 DJP na działce nr geod. 77/1 we wsi Jakać Młoda, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj, podlaskie”.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń wsi Jakać Młoda

 1. A/a

Sporządziła: Małgorzata Krajewska teł. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:15
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:15
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1159 razy

ZAWIADOMIENIE

RGSR.6220.10.2020

Śniadowo, 17.07.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 hal magazynowych o powierzchni P = 21 600 m2 na działkach o numerze ew. 79/1 i 79/2 położonych w miejscowości Jakać Dworna gm. Śniadowo powiat łomżyński wraz z 2 zjazdami dla samochodów ciężarowych z drogi gminnej”.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

-  strona internetowa: http ://sniadowo.pl/bip/

-  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

-  tablica ogłoszeń wsi Jakać Dworna

 1. A/a

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

 

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:12
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2020 15:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1145 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 03.07.2020r.

RGSR.6220.09.2020

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10,0 m3, zbiornika na ścieki z udojni o poj. 10 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na części działki nr geod. 205 we wsi Uśnik – Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 08:31
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 08:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1150 razy

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY

z dnia 3 czerwca 2020 roku
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2020 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2020 14:51
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1291 razy


ZAWIADOMIENIE

Śniadowo, dn. 01.04.2020r.

RGSR.6220.16.2018

 

ZAWIADOMIENIE

  

      Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że został zebrany materiał materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Zalesie Poczynki gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, położonego na działkach nr 27, 28, 47 i 48 – obręb ewidencyjny Zalesie Poczynki gm. Śniadowo”

       W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administacyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

      W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń wsi Zalesie Poczynki

 1. A/a

 

Wójt

mgr Rafał Pstrągowski

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

 

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 07:34
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1504 razy

OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 01.04.2020r.

RGSR.6220.07.2020

 

OBWIESZCZENIE

  

                 Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 27.03.2020r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża piasków „Stare Duchny” na działce nr 133, obręb Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 01.04.2020r. do 15.04.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Wójt

mgr Rafał Pstrągowski

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571OBWIESZCZENIE

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1495 razy

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 01.04.2020r.

RGSR.6220.07.2020

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża piasków „Stare Duchny” na działce nr 133, obręb Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

      Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Wójt

mgr Rafał Pstrągowski

 

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 07:29
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 07:30
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1497 razy

ZAWIADOMIENIE

Śniadowo, dn. 31.03.2020r.

RGSR.6220.02.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                 Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74             ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko       (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne tj. punkt skupu złomu i metali kolorowych realizowanego na działce o nr ewid. 476/14 w obrębie miejscowości Śniadowo, gm. Śniadowo, powiat łomżuyński, woj. podlaskie”.

       W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administacyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

                   W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa: http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Śniadowo

 1. A/a

 

 

Z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

 

 

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 13:51
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 13:58
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1506 razy

OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 31.03.2020r.

RGSR.6220.06.2020

OBWIESZCZENIE

 

                  Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.03.2020r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym część działki nr 73/1 położonej w miejscowości Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 31.03.2020r. do 14.04.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 11:49
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 11:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1494 razy

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 31.03.2020r.

RGSR.6220.06.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym część działki nr 73/1 położonej w miejscowości Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

 

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 11:48
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 11:49
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1497 razy