BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Dotyczy: zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz- Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Śniadowo, dn. 08.12.2023r.

RGSR.6220.09.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz-  Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

         

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Wszerzecz – Kolonia

 1. A/a

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: piątek, 8 gru 2023 12:00
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2023 12:02
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 11 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 gru 2023 11:55
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2023 11:58
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 10 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.11.2023 r.

RGPD.6730.44.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. 72 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094) zawiadamia, że w dniu 21.11.2023 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: zmiana sposobu użytkowania zakładu zbierania opakowań z metalu;

przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działek o numerach ewidencyjnych 36/1 i 36/17, położonym na gruntach wsi Stare Ratowo, gm. Śniadowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.

 

z up. WÓJTA

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Z up. WÓJTAZ up. WÓJTA

 

 

                Z up. Wójt

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo
  - strona internetowa Gminy Śniadowo

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

 1. Tablica ogłoszeń wsi Stare Ratowo
 1. a/a
Data powstania: wtorek, 21 lis 2023 09:46
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2023 09:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 92 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dotyczy: Zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz-Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie

Śniadowo, dn. 15.11.2023r.

RGSR.6220.09.2023

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.11.2023r. na wniosek inwestora PROMIW Młynarczyk i Wielądek S.j. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz-Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

Pouczenie

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.)
 2. A/a

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 15 lis 2023 12:53
Data opublikowania: środa, 15 lis 2023 12:56
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 245 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 15.11.2023r.

RGSR.6220.09.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz-Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 15 lis 2023 12:52
Data opublikowania: środa, 15 lis 2023 12:53
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 249 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dotyczy: Zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz-Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie

 Śniadowo, dn. 15.11.2023r.

RGSR.6220.09.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 25.10.2023r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki produkcyjne związane z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na działkach nr 49/4 i 49/3 w miejscowości Wszerzecz-Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 15.11.2023r. do 29.11.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 15 lis 2023 12:49
Data opublikowania: środa, 15 lis 2023 12:52
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 247 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 10.10.2023r.

RGSR.6220.08.2023

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2023r. na wniosek inwestora Rafał Chojnowski zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok. 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6 Zagroby, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

 

Pouczenie

 

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
 2. A/a

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 12:37
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 12:38
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 377 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 10.10.2023r.

RGSR.6220.08.2023

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

  

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok. 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6 Zagroby, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 12:36
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 12:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 387 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 10.10.2023r.

RGSR.6220.08.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

             Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu  28.09.2023r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok. 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6 Zagroby, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 10.10.2023r. do 24.10.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 12:34
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 12:36
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 384 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 10.10.2023r.

RGSR.6220.07.2023

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2023r. na wniosek inwestora STEREKO Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie dz. ew. 33/1, 36/5, 36/14 położonych w miejscowości Stare Ratowo, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

Pouczenie

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
 2. A/a

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 12:33
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 12:34
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 388 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 10.10.2023r.

RGSR.6220.07.2023

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie dz. ew. 33/1, 36/5, 36/14 położonych w miejscowości Stare Ratowo, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 12:31
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 12:33
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 387 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 10.10.2023r.

RGSR.6220.07.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.09.2023r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie dz. ew. 33/1, 36/5, 36/14 położonych w miejscowości Stare Ratowo, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 10.10.2023r. do 24.10.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 12:30
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 12:33
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 376 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dotyczy: zmiany lasu na użytek rolny na działce nr 297 w obrębie wsi Szabły Młode
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2023 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2023 14:22
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 390 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 03.10.2023r.

RGSR.6220.06.2023

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

                Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03 października 2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 169504B (dz. nr 103) w m. Uśnik – Kolonia, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

              Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

            Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

              Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 paź 2023 13:08
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2023 13:11
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 412 razy

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych w obrębie ewidencyjnym Strzeszewo
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 wrz 2023 14:35
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2023 14:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 457 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2023 - 2026, z perspektywą na lata 2027 - 2030"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 cze 2023 09:03
Data opublikowania: czwartek, 15 cze 2023 09:07
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 724 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o przystąpieniu do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2023-2026, z perspektywa na lata 2027 - 2030"
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 lut 2023 09:42
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2023 09:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1014 razy

ZAWIADOMIENIE

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2021 12:41
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2021 12:43
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2468 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 03.07.2020r.

RGSR.6220.09.2020

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10,0 m3, zbiornika na ścieki z udojni o poj. 10 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na części działki nr geod. 205 we wsi Uśnik – Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 08:31
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 08:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4134 razy


OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 01.04.2020r.

RGSR.6220.07.2020

 

OBWIESZCZENIE

  

                 Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 27.03.2020r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża piasków „Stare Duchny” na działce nr 133, obręb Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 01.04.2020r. do 15.04.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Wójt

mgr Rafał Pstrągowski

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571OBWIESZCZENIE

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4454 razy

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 01.04.2020r.

RGSR.6220.07.2020

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża piasków „Stare Duchny” na działce nr 133, obręb Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

      Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Wójt

mgr Rafał Pstrągowski

 

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 07:29
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 07:30
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4455 razy

OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 31.03.2020r.

RGSR.6220.06.2020

OBWIESZCZENIE

 

                  Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.03.2020r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym część działki nr 73/1 położonej w miejscowości Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 31.03.2020r. do 14.04.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 11:49
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 11:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4453 razy

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 31.03.2020r.

RGSR.6220.06.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym część działki nr 73/1 położonej w miejscowości Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

 

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 11:48
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 11:49
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4465 razy