BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Dotyczy postępowania w sprawie znak: AB-I.7820.4.42020.AS
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lut 2021 13:30
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2021 13:33
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 225 razy

Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lut 2021 09:00
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2021 09:02
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 232 razy

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2021 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2021 14:51
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 404 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 22.07.2020 r.

RGPD.6733.07.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.07.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo, ul. Cmentarna, gm. Śniadowo.

przewidzianej do realizacji: na terenie pasa drogowego drogi publicznej, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 406, położonym w miejscowości Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 22 lip 2020 11:45
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 11:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1929 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.07.2020r.

RGPD.6733.13.2020

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.07.2020 r. (data wpływu: 07.07.2020 r.) złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej, której przedmiotem jest:

  • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie;
  • rozbiórka istniejącego budynku biurowego;

przewidzianej do realizacji:O

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 286/5, położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1954 razy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:05
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 5149 razy