BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.08.2020r.

RGPD.6733.14.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.07.2020 r. (data wpływu: 20.07.2020 r.) złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15 – 182 Białystok, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- Budowę stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

- dwa zbiorniki kriogeniczne (magazynowe),

- cztery parownice atmosferyczne,

- dwie parownice odbudowy ciśnienia,

- kontenerową stację redukcyjno – pomiarową,

- instalację technologiczną,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą,

- agregat prądotwórczy,

- zjazd z drogi publicznej,

- plac manewrowy i utwardzenie terenu,

- ogrodzenie terenu;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 677/11 i 472/5, położonym w miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 21 sie 2020 11:37
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2020 11:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 258 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 12.08.2020 r.

RGPD.6733.13.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.08.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.13.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej, której przedmiotem jest:

 • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie;
 • rozbiórka istniejącego budynku biurowego;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 286/5, położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                              

 

              Z up. Wójta

          mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego   

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 12 sie 2020 10:02
Data opublikowania: środa, 12 sie 2020 10:03
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 330 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 22.07.2020 r.

RGPD.6733.07.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.07.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo, ul. Cmentarna, gm. Śniadowo.

przewidzianej do realizacji: na terenie pasa drogowego drogi publicznej, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 406, położonym w miejscowości Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 22 lip 2020 11:45
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 11:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 523 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.07.2020r.

RGPD.6733.13.2020

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.07.2020 r. (data wpływu: 07.07.2020 r.) złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej, której przedmiotem jest:

 • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie;
 • rozbiórka istniejącego budynku biurowego;

przewidzianej do realizacji:O

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 286/5, położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 537 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15.07.2020 r.

RGPD.6733.09.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.09.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Szczepankowo, gm. Śniadowo;

przewidzianej do realizacji:

na terenie pasa drogowego drogi publicznych, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 966/3 położonym w miejscowości Szczepankowo, gm. Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                           Z up. Wójta

                                                                                                 mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                    Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 15 lip 2020 09:49
Data opublikowania: środa, 15 lip 2020 09:51
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 526 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15.07.2020 r.

RGPD.6733.08.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.08.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości w Śniadowo;

przewidzianej do realizacji:

na terenie pasa drogowego dróg publicznych, obejmującego części działek o numerach ewidencyjnych 267 1 241 położonym w miejscowości Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                       Z up. Wójta

                                                                                                 mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                    Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego   

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 15 lip 2020 09:48
Data opublikowania: środa, 15 lip 2020 09:49
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 525 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Śniadowo Uchwały Nr XVI.113.2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo.

Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie terenu powierzchniowej eksploatacji kopalin w oparciu o udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Uśnik I”, położonego w obrębie Uśnik kolonia.

W ramach opracowania zmiany Studium przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie prognoza oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium w terminie do dnia 23 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej, wnoszone ustnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@sniadowo.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Śniadowo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Śniadowo, Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 86300800, email: sekretariat@sniadowo.pl
 2. Kontakt IOD możliwy jest pod adresem: e-mail iod@sniadowo.pl
 3. Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo i związaną z tym procedura planistyczną
 4. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@sniadowo.pl
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Śniadowo
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz z wymienionej w pkt. 3 ustawy szczególnej
 9. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano - art. 8a ust. 1 ustawy

 

 

Wójt Gminy

Rafał Pstrągowski

                                                                                                         

Data powstania: czwartek, 25 cze 2020 10:05
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2020 10:07
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 706 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 23.06.2020r.

RGPD.6733.06.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.06.2020 r. (data wpływu: 10.06.2020 r.) złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego spinającego istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Śniadowo i Ratowo-Piotrowo, gm. Śniadowo

przewidzianej do realizacji:

na terenie pasa drogowego drogi publicznej obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych położonym w miejscowościach:

- Śniadowo: nr 227;

- Ratowo-Piotrowo: nr 128 i 126.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Śniadowo i Ratowo-Piotrowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 23 cze 2020 13:42
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 13:42
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 714 razy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:05
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 3752 razy