BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie BI.RUZ.4210.110.2020.MK z dn. 26.11.2020r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 gru 2020 11:42
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2020 11:46
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 45 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 17.11.2020 r.

RGPD.6733.16.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.16.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

  • budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki lub części działek o numerach ewidencyjnych położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości:

- Śniadowo: 478, 475/28, 475/35, 475/30, 475/58, 475/83, 783, 784, 767, 455, 315/1, 363, 362, 298/9, 391, 678/1, 416, 486, 487/1, 782/8, 485/1, 472/5, 472/6;

- Stare Ratowo: 130, 132, 48/22, 133, 51/7, 136/1, 140, 135;

obszar oddziaływania:

obejmuje teren objęty decyzją.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                     Z up. Wójta

                                                                                          mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                          Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

  

 

 

Sporządziła: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 13:40
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 13:41
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 140 razy

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2020 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2020 09:20
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 152 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 12.11.2020 r.

RGPD.6733.15.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.15.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

  • budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki lub części działek o numerach ewidencyjnych: 98/4, 319/2, 319/7, 227, 677/2, 267, 287, 233, 677/5, 315/1, 678/1, 416, 241, 68/8, 230/1, 229, 86, 324, 328, 317, 285, 406, 472/5, 88/2, 87, 686, 320/1, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo;

obszar oddziaływania:

obejmuje teren objęty decyzją.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

                                                                                             

 

                 Z up. Wójta

       mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego    

 

Sporządziła: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 14:58
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 14:59
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 183 razy

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 27 października 2020 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2020 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2020 12:43
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 248 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 29.10.2020r.

RGPD.6733.17.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.10.2020 r. złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu oczyszczania i odprowadzenia ścieków obejmujące:

- Budowę laguny hydrobotanicznej do osadu (dwóch sztuk) stanowiącą część inwestycji pod nazwą „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie”;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 411/1, położonym w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: czwartek, 29 paź 2020 13:41
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2020 13:43
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 276 razy

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 paź 2020 13:23
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2020 13:40
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 290 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

data 26.10.2020 r.

 

RGPD.6720.01.2020

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo w części dotyczącej wyznaczenia udokumentowanego złoża piasku „Uśnik Kolonia I” z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację kopaliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wraz z projektem zmiany Studium przeprowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Z projektem zmiany Studium wraz z prognozą będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-418 Śniadowo w dniach od 06.11.2020 r. do 07.12.2020 r. (włącznie) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 04.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Śniadowie o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium wraz z prognozą.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Śniadowo w formie papierowej (na adres: ul. Ostrołęcka 11, 18-418 Śniadowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: sekretariat@sniadowo.pl). Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz podaje oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2020 r. (włącznie). Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Śniadowo.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-418 Śniadowo, tel. 86 300 800.
  • Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem: iod@sniadowo.pl
  • Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo w części dotyczącej wyznaczenia udokumentowanego złoża piasku „Uśnik Kolonia I” z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację kopaliny.
  • Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@sniadowo.pl

 

           

 

 

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2020 12:25
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2020 12:28
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 310 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

 

Śniadowo, dn. 23.10.2020r.

RGPD.6733.15.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

            Zgodnie z art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.09.2020 r. (data wpływu: 29.09.2020 r.) złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

  • budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki lub części działek o numerach ewidencyjnych: 98/4, 319/2, 319/7, 227, 677/2, 267, 287, 233, 677/5, 315/1, 678/1, 416, 241, 68/8, 230/1, 229, 86, 324, 328, 317, 285, 406, 472/5, 88/2, 87, 686, 320/1, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo;

obszar oddziaływania:

obejmuje teren objęty decyzją.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      

                Z up. WÓJTA

 

        mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 23 paź 2020 09:41
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2020 09:42
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 323 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 23.10.2020r.

RGPD.6733.16.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.10.2020 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- Budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki lub części działek o następujących numerach ewidencyjnych położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości:

- Śniadowo: 478, 475/28, 475/35, 475/30, 475/58, 475/83, 783, 784, 767, 455, 315/1, 363, 362, 298/9, 391, 678/1, 416, 486, 487/1, 782/8, 485/1, 472/5, 472/6;

- Stare Ratowo: 130, 132, 48/22, 133, 51/7, 136/1, 140, 135;

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo, Stare Ratowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 23 paź 2020 08:38
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2020 08:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 327 razy

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA RACHMISTRZA

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA RACHMISTRZA TERENOWEGO DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020r. NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO W DNIACH OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2020 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2020 13:08
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 352 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Śniadowo, dn. 05.10.2020 r.

RGPD.6733.14.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 05.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.14.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- budowę stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

- dwa zbiorniki kriogeniczne (magazynowe),

- cztery parownice atmosferyczne,

- dwie parownice odbudowy ciśnienia,

- kontenerową stację redukcyjno – pomiarową,

- instalację technologiczną,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą,

- agregat prądotwórczy,

- zjazd z drogi publicznej,

- plac manewrowy i utwardzenie terenu,

- ogrodzenie terenu;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 677/11 i 472/5, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo;

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15 – 182 Białystok.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                                                               mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                                Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sprawę prowadzi Izabella Przychodzeń, tel. 86 22415733

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 14:17
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 462 razy

Informacja o wynikach konkursu

na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego w 2020r. na terenie Gminy Śniadowo
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 wrz 2020 10:16
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 10:24
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 779 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 22.07.2020 r.

RGPD.6733.07.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.07.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo, ul. Cmentarna, gm. Śniadowo.

przewidzianej do realizacji: na terenie pasa drogowego drogi publicznej, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 406, położonym w miejscowości Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 22 lip 2020 11:45
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 11:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1099 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.07.2020r.

RGPD.6733.13.2020

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.07.2020 r. (data wpływu: 07.07.2020 r.) złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu administracji publicznej, której przedmiotem jest:

  • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie;
  • rozbiórka istniejącego budynku biurowego;

przewidzianej do realizacji:O

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 286/5, położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2020 11:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1115 razy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:05
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4317 razy