BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w miejscowości Truszki

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 62 o pow. 0,5200 ha położonej w miejscowości Truszki, gmina Śniadowo, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Nr LM1L/00032543/1.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 28 070,00 zł- wadium 2 807,00 zł.

2. Na powyższej nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

3. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych VI klasy.

4. Przetarg odbędziesię w dniu 18 listopada 2019 roku o godz. 1300 w pokoju nr 8 (sala konferencyjna) budynku Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Śniadowo Nr 03 8757 1024 3900 0752 2000 0050, najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 roku.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego zamknięcia.

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.

7. Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w miejscu i ustalonym terminie nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przekazując niezwłocznie informację do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.

     Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11 tel. (86) 224 15 71.

Data powstania: piątek, 11 paź 2019 10:29
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 10:30
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 578 razy