BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Załącznik do zarządzenia Nr 9.2020
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 15 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE


WÓJT GMINY ŚNIADOWO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej
w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Śniadowo

1. Wymagania niezbędne


a) obywatelstwo polskie,
b) zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) wykształcenie wyższe ,
g) co najmniej 4 letni staż pracy w administracji,
g) biegła znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy – prawo przedsiębiorców, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej.


2. Wymagania dodatkowe:


1. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.
2. Znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych i doświadczenie w obsłudze baz danych.
3. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Odpowiedzialność, asertywność, kreatywność, zdyscyplinowanie.
6. Sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy.
7. Zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych.
8. Utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku


1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawanie w dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
2) ustalenie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy,
4) nabywanie gruntów od osób fizycznych i prawnych
5) komunalizacja gruntów,
6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowania nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
9) prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości, nadawanie numerów oraz ich aktualizacja, nadawanie numerów posesji,
10) prowadzenia spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych,
11) prowadzenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
12) wydawanie decyzji o podziale nieruchomości,
13) wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości,
14) prowadzenie spraw w zakresie odszkodowań i regulacji sądowych działek (dróg) powstałych w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela,
15) prowadzenie ewidencji finansowej wpływów z tytułu sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego,
16) naliczanie i pobieranie opłaty adiacenckiej,
17) Prowadzenie spraw związanych z Działalnością Gospodarczą:
a) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
b) wydawanie decyzji – zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
18) współuczestniczenie w działaniach kontrolnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,
19) potwierdzanie oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.


4. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
9) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282)".


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo lub przesłać pocztą do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Śniadowo, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Śniadowo”.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 3090800


6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


1. Stanowisko: administracyjne.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Urząd Gminy Śniadowo, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11.
4. Praca na parterze budynku.
5. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta.

7. Dodatkowe informacje:


1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo oraz tablicy informacyjnej Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 poz. 1282).
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2019. poz.1172 późn. zm.) jest niższy niż 6%.

Data powstania: środa, 15 sty 2020 13:22
Data opublikowania: środa, 15 sty 2020 13:24
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 553 razy