BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ŚNIADOWO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat
w Referacie Budżetowo
-Finansowym Urzędu Gminy Śniadowo
 
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. wykształcenie wyższe,
  7. doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 2-letni staż pracy w urzędach administracji samorządowej,
  8. biegła znajomość przepisów z zakresu ordynacji podatkowej, ustawy o podatku leśnym, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,
  9. biegła umiejętność obsługi programów komputerowych.
2.  Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość programów komputerowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego i doświadczenie w obsłudze baz danych.
  1. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
  3. Odpowiedzialność, asertywność, kreatywność,
  4. Sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy.
  5. Zdolność do eliminowania sytuacji konfilktowych.
  6. Utożsamianie się z pracodawcą i dążenie do podnoszenia poziomu świadczonej pracy.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Naliczanie wymiaru łącznych zobowiązań podatkowych oraz podatków od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Przygotowywanie decyzji w przedmiocie wymiaru podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzenie i bieżąca aktualizacja składników podatkowych poszczególnych podatników.
  1. Przygotowywanie decyzji osobom fizycznym w przedmiocie zwolnień, rozkładania na raty, odroczeń i umorzenia należności pieniężnych w ramach uprawnień Wójta oraz zaniechania poboru należności budżetowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
  2. Prowadzenie kontroli powszechności i zupełności obciążeń podatkowych wraz z postępowaniem pokontrolnym.
  1. Prowadzanie rejestru przypisów i odpisów decyzji i wykazów zbiorczych zobowiązań pieniężnych przez okresowe ich uzgadnianie z kontami podatkowymi.
  1. Prowadzenie kontroli w terenie w zakresie składanych do tutejszego urzędu informacji podatkowych.
  2. Ewidencjonowanie podań, odwołań i wniosków wnoszonych przez podatników i ich dalsze załatwianie.
  1. Ustalanie okresowych i rocznych skutków finansowych udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń, zaniechania poboru, obniżenia stawek podatku wg obowiązujących przepisów.
  2. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  1. Ustalanie danych do sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
  2. Znajomość aktualnych przepisów regulujących w/w obowiązki.
  3. Przygotowanie akt do archiwum zakładowego z zakresu prowadzonego stanowiska.
4.  Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz.U.2006.125.869),
  1. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
  1. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
  3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
  4. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
 
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.2022.530 t.j.).

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo lub przesłać pocztą do dnia 25 października 2022r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Śniadowo, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Budżetowo-Finansowym Urzędu Gminy Śniadowo"

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 309 08 00

 

6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Stanowisko: administracyjne
  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
  3. Miejsce pracy: Urząd Gminy Śniadowo, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka
  4. Praca na parterze
  5. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  6. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta.
7.  Dodatkowe informacje:
  1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo oraz tablicy informacyjnej Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.).
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021 poz.573, z póź. zm.) jest niższy niż 6%.
 
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 paź 2022 12:39
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2022 12:44
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 404 razy