BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 17.01.2023 r.

RGPD.6733.01.2023

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.01.2023 złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Białystok, ul. Zwycięstwa 2, 15 – 703 Białystok, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Balasińską, ul. Gajowicka 166/5, 53 – 150 Wrocław zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

- przebudowa drogi ekspresowej S61 polegającej na przebudowie miejsca obsługi podróżnych Chomentowo Zachód wraz ze zmianą jego kategorii z I do II obejmująca budowę stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, obiektami architektury oraz urządzeniami budowlanymi w odcinku drogi ekspresowej S61;

przewidzianej do realizacji:

na terenie części działek ewidencyjnych 92/15, 92/13, 93/1, 95/3, 96/3, 97/1, 98/3, 99/4, 100/4, 219/1, 220/1, położonych w obrębie miejscowości Chomentowo, gm. Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości:  Chomentowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            

 

 

                        Z up. WÓJTA

 

               mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 17 sty 2023 14:17
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2023 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2023 07:11
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 160 razy