BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 19.04.2023r.

RGSR.6220.02.2023

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym część działek nr 26/3 i 26/2 położonych w miejscowości Sierzputy Marki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Sierzputy Marki              

  1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

             

Data powstania: środa, 19 kwi 2023 14:37
Data opublikowania: środa, 19 kwi 2023 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 cze 2023 09:03
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 263 razy