2021-03-30 09:00

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:

I. Administrator danych osobowych: Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 7, 18-411 Śniadowo, 516 121 055.

II.  Inspektor Ochrony Danych: Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 7, 18-411 Śniadowo, e-mail: inspektor.ochrony.danych@sniadowo.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działalności zakresie zaspokajania i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury w zakresie czytelnictwa zgodnie ze Statutem Biblioteki.

2. Podstawą przetwarzania jest m.in. ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479), a także RODO, w szczególności:

a) jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

IV. Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadań zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym przy realizacji wspólnych zadań, konkursów i projektów. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania swoich danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania.

2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.