Jednogłośne absolutorium dla Wójta

2016-06-30 08:50
Na sesji w dniu 29 czerwca 2016 roku Rada Gminy Śniadowo udzieliła jednogłośnie absolutorium za 2015 rok dla Wójta Gminy – Rafała Pstrągowskiego.
Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Z wnioskiem o udzielenie absolutorium wystąpiła do Rady Gminy Komisja Rewizyjna po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy i sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Budżet gminy Śniadowo na 2015 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 19.014.115 zł, natomiast został wykonany w wysokości 19.159.483,81 zł tj. 100,76 % planu.

Po stronie wydatków budżet wynosił 16.934.822 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.124,611,29 zł. co stanowiło 95,22 % planu.

Budżet 2015 roku zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 1.152.279,48 zł, natomiast zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosło 4.453.377 zł.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Wójt – Rafał Pstrągowski stwierdził, że realizacja budżetu za ubiegły rok przebiegała w sposób prawidłowy, osiągnięto oczekiwane dochody, natomiast środki wydatkowane były zgodnie z zasadą celowości i oszczędności.

  • Jednogłośne absolutorium dla Wójta Jednogłośne absolutorium dla Wójta Jednogłośne absolutorium dla Wójta Jednogłośne absolutorium dla Wójta