Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

2016-07-28 11:31
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w ramach opracowanego harmonogramu planu komunikacji na 2016 rok przekazuje informacje o możliwości wsparcia przedsiębiorczości.
Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’

Rozwój działalności gospodarczej

 

Pomoc w zakresie rozwijania działalności gospodarczej  przysługuje w sytuacji gdy:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalności gospodarczą, do której stosuje się przepisy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz realizowana  operacja zakłada:

- utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

- utrzyma miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

2) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operacje w zakresie podjęcia działalności gospodarczej

Forma wsparcia:

  1. pomoc przyznawana jest w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR;

 

Zakładanie działalności  gospodarczej

 

Pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przysługuje  w sytuacji gdy:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy  i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowana w  przepisach  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia  2007 r. w sprawie PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

- w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców KRS.

- oraz nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.

2) operacja zakłada:

- utworzenie co najmniej  jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacja a osoba, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

- utrzymania miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest do wysokości 100 tys. zł.

Forma wsparcia:

Pomoc przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł;

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Osoba fizyczna, jeżeli:

       a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

       b) jest pełnoletnia,

       c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

2)  osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3)  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,  z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności.

  1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
  2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (mikro – firma zatrudnia do 10 osób; małe – firma zatrudnia nie więcej jak 50 osób).

 

Katalog kosztów na operacje w zakresie wsparcia przedsiębiorczości:

Rozporządzenie z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wradzanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ‘’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020 nie dopuszcza jedynie możliwości  wsparcia przedmiotu działań, które są sklasyfikowane  w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD jako:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

- górnictwo i wydobycie;

- działalności usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie;

- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięśniaków;

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinerii ropy naftowej;

- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

- produkcja metali;

- produkcja pojazdów samochodowych;

- transport lotniczy i samochodowy;

- gospodarka magazynowa.